Οι εκλογές φέρνουν …έξτρα χρήματα στο μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά
Από 275 ευρώ έως 3.200 ευρώ θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι που ανήκουν στα ειδικά εκλογικά συνεργεία που θα εργαστούν για τις ανάγκες των εκλογών.

Η  αποζημίωση αυτή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος, ενώ η δαπάνη  θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών για το 2019 και θα ανέλθει στο ποσό των δέκα εννέα εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (19.243.950,00€).

Κοινή υπουργική απόφαση ορίζει το ύψος της εκλογικής  αποζημίωσης των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των αυτοδιοικητικών εκλογών  και των επαναληπτικών  της 2ας Ιουνίου 2019.

Η ειδική εκλογική αποζημίωση των κατηγοριών των υπαλλήλων καθορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ (3.200,00€), με την επιφύλαξη των επομένων εδαφίων:

α) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καθορίζεται στο ποσό των εξακοσίων είκοσι ευρώ (620,00€).

β) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) στη Νομαρχία Αθηνών (τέως ΥΔΕ Νομαρχίας Αθηνών) καθορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00€).

γ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Ε.Φ.Κ.Α. και του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., καθορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450,00€).

δ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών καθορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00€).

ε) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων
πενήντα ευρώ (2.750,00€)

στ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Δήμων καθορίζεται στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (275,00€).

Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.

Η δαπάνη που θα απαιτηθεί για την αποζημίωση του παραπάνω προσωπικού θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2019 και θα ανέλθει στο ποσό των δέκα εννέα εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (19.243.950,00€).