Στα 27,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη της Alpha Bank το Α΄τρίμηνο του 2019

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 4 λεπτά

Πωλήσεις “κόκκινων” δανείων” 4 δισ. ευρώ στα τέλη του έτους προγραμματίζει η Alpha Bank,  η οποία συνεχίζει τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ προσέφερε νέες πιστώσεις 0,6 δισ. ευρώ και διατήρησε σε υψηλά επίπεδα την κεφαλαιακή επάρκεια.

Παράλληλα,  στα 27,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη της  το α’ τρίμηνο του 2019, έναντι 65,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Μεγάλη συμβολή στην κερδοφορία είχαν τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων, που ανήλθαν σε 73,8 εκατ. ευρώ, επηρεασμένα θετικά από κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, όπως ανακοίνωσε η Alpha.

Οι κυριότερες εξελίξεις του α’ τριμήνου, όπως αποτυπώνονται στην ανακοίνωση της Alpha είναι οι εξής:

 • Περαιτέρω βελτίωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου με μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων κατά Ευρώ 0,3 δισ. το α΄ τρίμηνο 2019. Οι συναλλαγές που έχουν προγραμματιστεί και αφορούν στην πώληση μη εξυπηρετουμένων δανείων, συνολικής λογιστικής αξίας ύψους Ευρώ 4 δισ. περίπου, θα υλοποιηθούν προς το τέλος του έτους, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.
 • Συνεχής βελτίωση της ρευστότητας, με τα υπόλοιπα καταθέσεων στην Ελλάδα να ανέρχονται σε Ευρώ 33 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2019, αυξημένα κατά 9,1% σε ετήσια βάση. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον Όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω σε 103% στο τέλος Μαρτίου 2019 έναντι 116% τον Μάρτιο 2018.
 • Σημαντική μείωση της χρηματοδότησης από τις Κεντρικές Τράπεζες, κατά Ευρώ 4,8 δισ. σε ετήσια βάση, ενώ η χρηματοδότηση της Τραπέζης μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) εξαλείφθηκε πλήρως τον Φεβρουάριο 2019. Οι διατραπεζικές συναλλαγές (repos) το α΄ τρίμηνο 2019 σημείωσαν άνοδο με ευνοϊκότερους τιμολογιακούς όρους για την Τράπεζα και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 6,7 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2019 έναντι Ευρώ 2,7 δισ. το προηγούμενο έτος.
 • H Alpha Bank συνεχίζει να παρέχει χρηματοδότηση στον ιδιωτικό τομέα με τις νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα να ανέρχονται σε Ευρώ 0,6 δισ. το α΄ τρίμηνο του 2019.
 • Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων διαμορφώθηκε σε Ευρώ 212,5 εκατ., μειωμένο κατά 12,6% σε τριμηνιαία βάση, επηρεασμένο αρνητικά από τη μείωση του Καθαρού Εσόδου Τόκων καθώς και τη χαμηλότερη συνεισφορά των Εσόδων από Προμήθειες. Το α΄ τρίμηνο 2019, το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο μειώθηκε κατά 30 μονάδες βάσης και ανήλθε σε 2,5%, κυρίως λόγω της μείωσης των περιθωρίων χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων.
 • Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν περαιτέρω κατά 3,5% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της μείωσης των Γενικών Εξόδων. Οι ενέργειες για βελτίωση της λειτουργικής επίδοσης θέτουν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ενίσχυση της αποδοτικότητας.
 • Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 73,8 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2019, επηρεασμένα θετικά από κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
 • Οι Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων μειώθηκαν σημαντικά και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 178,3 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2019, με το κόστος πιστωτικού κινδύνου να ανέρχεται σε 1,4% ως ποσοστό του μέσου όρου χορηγήσεων, έναντι 3% κατά μέσο όρο το 2018.
 • Τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 27,5 εκατ., έναντι Ευρώ 65,4 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2018.
 • Ισχυρή κεφαλαιακή βάση, με τον Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1), με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, να παραμένει αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση και να ανέρχεται σε 14%, ενώ ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε σε 17%, λόγω της επίδρασης από την εφαρμογή της σταδιακής απόσβεσης του ΔΠΧΠ 9, των μεταβατικών διατάξεων της Βασιλείας ΙΙΙ, καθώς και της υιοθέτησης του ΔΠΧΠ 16. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 7,7 δισ.
 • Τον Μάιο 2019, η θυγατρική Τράπεζα του Ομίλου Alpha Bank στη Ρουμανία ολοκλήρωσε με επιτυχία την αρχική έκδοση καλυμμένης ομολογίας ύψους Ευρώ 200 εκατ., την πρώτη έκδοση καλυμμένης ομολογίας από ρουμανική τράπεζα, γεγονός που ενισχύει τη ρευστότητα της θυγατρικής μας και συμβάλλει στον επιχειρησιακό της στόχο για διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης.

Ενέργειες για την ενίσχυση του ισολογισμού

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε: «Η Alpha Bank πέτυχε κερδοφόρο επίδοση στο α΄ τρίμηνο του 2019, παρά τις προκλήσεις στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, δεδομένης της συνεχιζόμενης απομόχλευσης των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων της Τράπεζας.

Η συνεχιζόμενη μείωση του λειτουργικού κόστους σε συνδυασμό με την αποκλιμάκωση των ζημιών απομείωσης για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, αντιστάθμισαν τα μειωμένα έσοδα κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Από την αρχή του έτους, ολοκληρώσαμε σημαντικές ενέργειες για την περαιτέρω ενίσχυση του ισολογισμού μας: αποδεσμευθήκαμε πλήρως από τη χρηματοδότηση μέσω του ELA, συνεχίσαμε να ενισχύουμε την καταθετική μας βάση, προχωρήσαμε στην έκδοση του πρώτου καλυμμένου ομολόγου στη ρουμανική αγορά και διαχειριστήκαμε ενεργά τη θέση μας στα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου.

Επιπλέον, ολοκληρώσαμε επιτυχώς την πρώτη φάση διαμόρφωσης της στρατηγικής του Ομίλου, παρουσιάζοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο μία ολοκληρωμένη αποτύπωση των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και μία ενδελεχή καταγραφή της οργανωτικής μας απόδοσης, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των Εργαζομένων μας, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας μετασχηματισμού».