Επιτυχία της Ελλάδας στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στο Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η αξιολόγηση του συστήματος πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος (ΞΧ) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΧΤ) της χώρας μας, με βάση τις αναθεωρημένες Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF), του διακυβερνητικού οργάνου που θέτει τα σχετικά πρότυπα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης, αποφάσισε να εντάξει την χώρα μας στη διαδικασία της κανονικής παρακολούθησης (regular follow-up), καθεστώς στο οποίο έχει υπαχθεί μόνο περιορισμένος αριθμός χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η έκθεση αναγνωρίζει ότι στον τομέα της πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας οι ελληνικές αρχές έχουν καλή κατανόηση των κινδύνων και έχουν υιοθετήσει τις κατάλληλες εθνικές πολιτικές. Επιπλέον,διαπιστώνεται  ότι  οι τράπεζες και οι εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα εφαρμόζουν επαρκή προληπτικά μέτρα και παράλληλα οι εποπτικές τους αρχές ασκούν αποτελεσματική εποπτεία βάσει των κλαδικών και ατομικών κινδύνων.

Η επιτυχής αξιολόγηση αναμένεται να  έχει θετικό αντίκτυπο στις σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρισης των ελληνικών τραπεζών, καθώς και εν γένει στις διασυνοριακές συναλλαγές και δραστηριότητες του συνόλου των ελληνικών εταιρειών του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, έχοντας διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην εθνική αυτή προσπάθεια που ξεκίνησε προ 2,5 ετών με την εκτίμηση του εθνικού κινδύνου ΞΧ/ΧΤ, συγχαίρει τέλος το Υπουργείο Οικονομικών υπό την αιγίδα του οποίου συντονίστηκαν όλες οι συναρμόδιες Αρχές για την επιτυχή ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού έργου.