Ενισχύονται μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις – Ποιους αφορά

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Από 11 Ιουλίου 2019  μπαίνει σε τροχιά η εφαρμογή των δράσεων του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που αφορά στην αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και συστημάτων αυτοματισμού.

Όπως αναφέρεται στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ, οι επενδυτικές ενισχύσεις αφορούν σε:

  • Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού, προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού, δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας ή/και ηλεκτρονικού καταστήματος και εξοπλισμό πληροφορικής (hardware).
  • Παροχή λοιπών υπηρεσιών (προώθησης, ασφάλειας, υποστήριξης)
  • Κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού.

Η δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες και νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και η περίοδος υποβολής ορίστηκε από 11/7/2019 έως 1/11/2019 και ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 4.000.000 ευρώ.