Το πόρισμα της PwC για την Folli Follie

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 4 λεπτά

Τζίρο μόλις στα 359 εκατ. το 2017 εμφανίζει η Folli Follie,  όπως διαπιστώνεται μετά τον έλεγχο της PwC,  έναντι προηγούμενης ανακοίνωσης για κύκλο εργασιών 1,41 δισ. ευρώ.

Ο όμιλος παρουσιάζει ζημιές μετά φόρων ύψους 136 εκατ. ευρώ το 2017, έναντι κερδών 216 εκατ. ευρώ που εμφάνιζε στα δημοσιευμένα αποτελέσματα. Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου διαμορφώνονται μόλις στα 69,5 εκατ. ευρώ, έναντι προηγούμενης ανακοίνωσης που τα έφερε στο 1,91 δισ. ευρώ.

H έκθεση της PwC
Η  έκθεση της PwC, επισημαίνει  ότι «η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν είναι σε θέση να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους από τη συνεχιζόμενη δραστηριότητά τους».

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης: Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Έως σήμερα ο Όμιλος δεν έχει έρθει σε συμφωνία με τους δανειστές του για αναδιάρθρωση του υφιστάμενου χρέους, ενώ δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει χρηματοδότηση από άλλα μέρη.

Με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που μας έχουν παρασχεθεί, εκτιμούμε ότι η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν είναι σε θέση να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους από τη συνεχιζόμενη δραστηριότητά τους. Η Εταιρεία έχει εκπονήσει ένα πρόγραμμα λειτουργικής αναδιάρθρωσης, με σκοπό την αίτηση υπαγωγής της στις διατάξεις του άρθρου 106β του Ν.3588/2007.

Εντούτοις στο παρόν στάδιο υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα που εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις δραστηριότητές τους. Ως εκ τούτου δεν συμφωνούμε με την εκτίμηση και την απόφαση της Διοίκησης σχετικά με τον τρόπο σύνταξης και παρουσίασης των συνημμένων αναθεωρημένων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

Εάν τα στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων είχαν επιμετρηθεί με βάση τις ρευστοποιήσιμες αξίες τους, στις αναθεωρημένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, εκτιμούμε ότι αυτό θα είχε σημαντική επίδραση στη χρηματοοικονομική κατάσταση και στα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου.

Μη αξιόπιστο σύστημα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας και ως την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης ελέγχου, η Εταιρεία δεν έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες για τον εντοπισμό αδυναμιών, ελλείψεων και παραλείψεων στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, που έχουν οδηγήσει στην επεξεργασία και δημοσίευση εσφαλμένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Πιο συγκεκριμένα, δεν ολοκληρώθηκε το έργο που είχε ανατεθεί στην εταιρεία Alvarez & Marsal, το οποίο περιελάμβανε μεταξύ άλλων τη διερεύνηση των γεγονότων που έχουν οδηγήσει στη σύνταξη και δημοσίευση διαστρεβλωμένων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Ως εκ τούτου, η Διοίκηση του Ομίλου δεν γνωρίζει τις αιτίες που έχουν οδηγήσει στην παραποίηση ή στην απόκρυψη οικονομικών στοιχείων, ποια πρόσωπα έδιναν τις σχετικές εντολές και ποια ήταν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στα γεγονότα αυτά. Χωρίς την ολοκλήρωση της διερεύνησης αυτής, υπάρχει εγγενής αδυναμία εφαρμογής των κατάλληλων δικλίδων εσωτερικού ελέγχου, που θα επέτρεπαν στη Διοίκηση να έχει επαρκή και αξιόπιστα δεδομένα, ώστε να καταρτίσει τις αναθεωρημένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις απαλλαγμένες από ουσιώδη σφάλματα, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Η Διοίκηση συνέταξε τις αναθεωρημένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, βασιζόμενη εν μέρει στα ευρήματα του ημιτελούς ελέγχου της Alvarez & Marsal. Δεν κατέστη εφικτό να γίνει από τη διοίκηση πλήρης αναδρομική διόρθωση των λαθών στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη».

Αντί αυτού, διορθώθηκαν σωρευτικά τα αποτελέσματα εις νέον στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, ως κίνηση της χρήσης 2017 και δεν αναπροσαρμόστηκαν αναλυτικά τα συγκριτικά στοιχεία ενεργητικού, υποχρεώσεων ιδίων κεφαλαίων και αποτελεσμάτων. Ως εκ τούτου τα συγκριτικά στοιχεία των αναθεωρημένων ενοποιημένων καταστάσεων χρηματοοικονομικής θέσης, συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016 είναι ουσιωδώς εσφαλμένα.

Οι εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 είναι επίσης εσφαλμένες, καθώς η Διοίκηση δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα επέτρεπαν τη σύνταξη των εν λόγω καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη λάθη. Από τις ελεγκτικές διαδικασίες που κατέστη δυνατό να ολοκληρώσουμε, εντοπίσαμε διαφορές οι οποίες αν διορθώνονταν, θα μείωναν τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας και του Ομίλου κατά περίπου €11 εκατ. και €6 εκατ. αντίστοιχα.

Δάνεια σε θυγατρικές
Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 35 των αναθεωρημένων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, κατά τη διάρκεια του 2018 και του 2019, η Εταιρεία χορήγησε δάνεια σε θυγατρικές της εταιρείες συνολικού ποσού €41 εκατ. περίπου, για τα οποία δεν λάβαμε τα απαιτούμενα ελεγκτικά τεκμήρια.

Τα δάνεια αυτά χορηγήθηκαν σε θυγατρικές από τις οποίες η Εταιρεία είχε ήδη απαιτήσεις που είχαν χαρακτηριστεί από τη Διοίκηση ως μη ανακτήσιμες. Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την ημερομηνία αναφοράς η Διοίκηση της μητρικής εταιρείας είχε την πρόθεση να συνεχίσει τη χρηματοδότηση των εν λόγω θυγατρικών για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών, θα έπρεπε να είχε αναγνωριστεί το αντίστοιχο ποσό ως υποχρέωση στις συνημμένες αναθεωρημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Συνεπώς, τα αποτελέσματα της χρήσης, καθώς και τα ίδια κεφάλαια όπως αυτά παρουσιάζονται στις συνημμένες αναθεωρημένες εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, είναι αυξημένα κατά €41 εκατ. περίπου.

Δεν κατέστη δυνατό να αποκτηθούν αξιόπιστα και επαρκή στοιχεία για την προετοιμασία και παρουσίαση όλων των γνωστοποιήσεων/επεξηγήσεων που απαιτούνται από τα ΔΠΧΑ. Ενδεικτικά, δεν συμπεριλαμβάνονται επαρκώς στις αναθεωρημένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις γνωστοποιήσεις αναφορικά με:

● Τις παραδοχές και εκτιμήσεις της Διοίκησης, περιλαμβανομένης της παραδοχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

● Τον έλεγχο απομείωσης μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

● Τη διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων

● Τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις

● Τη φύση και την επίδραση των αναμορφώσεων που έγιναν στη χρήση 2017 στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις