ΕΛΣΤΑΤ: Ο “χάρτης” των εισαγωγών και εξαγωγών για το 2017

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 5 λεπτά

Η ΕΛΣΤΑΤ έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία των Στατιστικών Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών, κατά Επιχειρηματικά Χαρακτηριστικά, τα οποία παρουσιάζουν την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά τομείς της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και κατά τάξεις μεγέθους των επιχειρήσεων, για το έτος 2017

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν εισαγωγές, εξαγωγές ή και τα δύο είδη συναλλαγών κατά το έτος 2017 ανήλθε σε 38.839 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 21.527 διενήργησαν συναλλαγές με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι 28.301 με Τρίτες Χώρες.

Αντίστοιχα, η συνολική αξία εισαγωγών και εξαγωγών ανήλθε σε 73.413,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 40.048,0 εκατ. ευρώ αφορούν σε συναλλαγές με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 33.365,7 εκατ. αφορούν σε συναλλαγές με Τρίτες Χώρες.

Το 55,1% της αξίας των συναλλαγών πραγματοποιήθηκε από επιχειρήσεις των τομέων οικονομικής δραστηριότητας “Μεταποίησης, Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, Παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης και Ορυχείων και λατομείων”, το 7,1% της αξίας των συναλλαγών πραγματοποιήθηκε από επιχειρήσεις των τομέων “Γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας, Κατασκευών και Λοιπών υπηρεσιών (πλην Χονδρικού και λιανικού εμπορίου κλπ.)” και το 37,8% της αξίας των συναλλαγών πραγματοποιήθηκε από επιχειρήσεις του τομέα “Χονδρικού και λιανικού εμπορίου, επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών”.

Αντίστοιχα, για τις  εξαγωγές, από το σύνολο των 18.024 επιχειρήσεων συνολικής αξίας 28.280,2 εκατ. ευρώ, το 67,2% (19.003,0 εκατ. ευρώ) της συνολικής αξίας των εξαγωγών πραγματοποιήθηκε από επιχειρήσεις των τομέων οικονομικής δραστηριότητας “Μεταποίησης, Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, Παροχής νερού, Επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης και Ορυχείων και λατομείων”, οι οποίες αποτελούν το 33,6% (6.050 επιχειρήσεις) του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων, το 6,2% (1.759,3 εκατ. ευρώ) της συνολικής αξίας των εξαγωγών πραγματοποιήθηκε από επιχειρήσεις των τομέων της “Γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας, Κατασκευών και Λοιπών υπηρεσιών (πλην Χονδρικού και λιανικού εμπορίου κλπ.)”, οι οποίες αποτελούν το 16,9% (3.056 επιχειρήσεις) του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων και το 26,6% (7.518,0 εκατ. ευρώ) της συνολικής αξίας των εξαγωγών πραγματοποιήθηκε από επιχειρήσεις του τομέα “Χονδρικού και λιανικού εμπορίου, επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών”, οι οποίες αποτελούν το 49,5% (8.915 επιχειρήσεις) του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων.

Από την ανάλυση των στοιχείων των εισαγωγών, κατά τάξη μεγέθους των επιχειρήσεων με βάση την απασχόληση και κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, παρατηρείται ότι οι μικρές επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 απασχολουμένους, οι οποίες αποτελούν το 92,5% του συνολικού αριθμού των εισαγωγικών επιχειρήσεων, πραγματοποίησαν το 32,9% της συνολικής αξίας των εισαγωγών, δηλαδή 14.828,7 εκατ. ευρώ.

Οι μεσαίες επιχειρήσεις με 50 μέχρι 249 απασχολουμένους, οι οποίες αποτελούν το 4,6% του συνολικού αριθμού των εισαγωγικών επιχειρήσεων, πραγματοποίησαν το 23,0% της συνολικής αξίας των εισαγωγών, δηλαδή 10.376,3 εκατ. ευρώ, και οι μεγάλες επιχειρήσεις άνω των 249 απασχολουμένων, οι οποίες αποτελούν το 1,3 % του συνολικού αριθμού των εισαγωγικών επιχειρήσεων, πραγματοποίησαν το 44,0% της συνολικής αξίας των εισαγωγών, δηλαδή 19.864,5 εκατ. ευρώ.

Από την ανάλυση των στοιχείων των εξαγωγών, κατά τάξη μεγέθους των επιχειρήσεων με βάση την απασχόληση και κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, παρατηρείται ότι οι μικρές επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 απασχολουμένους, οι οποίες αποτελούν το 91,0% του συνολικού αριθμού των εξαγωγικών επιχειρήσεων, πραγματοποίησαν το 27,7% της συνολικής αξίας των εξαγωγών, δηλαδή 7.841,6 εκατ. ευρώ.

Οι μεσαίες επιχειρήσεις με 50 μέχρι 249 απασχολουμένους, οι οποίες αποτελούν το 6,0% του συνολικού αριθμού των εξαγωγικών επιχειρήσεων, πραγματοποίησαν το 23,0% της συνολικής αξίας των εξαγωγών, δηλαδή 6.509,4 εκατ. ευρώ και οι μεγάλες επιχειρήσεις άνω των 249 απασχολουμένων, οι οποίες αποτελούν το 1,6% του συνολικού αριθμού των εξαγωγικών επιχειρήσεων, πραγματοποίησαν το 49,1% της συνολικής αξίας των εξαγωγών, δηλαδή 13.872,5 εκατ. ευρώ.

Από την ανάλυση της κατανομής των επιχειρήσεων με βάση το μέγεθος των συναλλαγών που διενήργησαν, παρατηρείται ότι το 25,2% της συνολικής αξίας των εισαγωγών πραγματοποιήθηκε από 5 συνολικά επιχειρήσεις με τις περισσότερες σε αξία συναλλαγές και το 47,0% της συνολικής αξίας των εισαγωγών πραγματοποιήθηκε από 100 συνολικά επιχειρήσεις, το δε 75,8% της συνολικής αξίας των εισαγωγών πραγματοποιήθηκε από 1.000
συνολικά επιχειρήσεις.

Αντίστοιχα, όσον αφορά στις εξαγωγές, το 27,1% της συνολικής αξίας των εξαγωγών πραγματοποιήθηκε από 5 συνολικά επιχειρήσεις με τις περισσότερες σε αξία συναλλαγές και το 54,2% της συνολικής αξίας των εξαγωγών πραγματοποιήθηκε από 100 συνολικά επιχειρήσεις, το δε 83,5% πραγματοποιήθηκε από 1.000 συνολικά επιχειρήσεις.

Από την ανάλυση των εισαγωγών κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, παρατηρείται ότι στους τομείς “Μεταποίησης, Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, Παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης και Ορυχείων και λατομείων”, οι 5 συνολικά επιχειρήσεις με τις περισσότερες σε αξία συναλλαγές πραγματοποίησαν σχεδόν το ήμισυ (50,8%) της συνολικής αξίας των εισαγωγών. Αναφορικά με τους τομείς “Γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας, των Κατασκευών και των Λοιπών υπηρεσιών (πλην Χονδρικού και λιανικού εμπορίου κλπ.)”, οι 10
επιχειρήσεις με τις περισσότερες σε αξία συναλλαγές πραγματοποίησαν σχεδόν το ήμισυ (50,4%) της συνολικής αξίας των εισαγωγών. Όσον αφορά στον τομέα “Χονδρικού και λιανικού εμπορίου, επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών”, οι 100 επιχειρήσεις με τις περισσότερες σε αξία συναλλαγές πραγματοποίησαν το 40,1% της συνολικής αξίας των εισαγωγών και οι 500 επιχειρήσεις σχεδόν τα 2/3 (65,2%) της συνολικής αξίας των εισαγωγών.

Αντίστοιχα, όσον αφορά στις εξαγωγές, από την ανάλυση κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, παρατηρείται ότι στους τομείς “Μεταποίησης, Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, Παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης και Ορυχείων και λατομείων”, οι 20 επιχειρήσεις με τις περισσότερες σε αξία συναλλαγές πραγματοποίησαν σχεδόν το ήμισυ (51,4%) της συνολικής αξίας των εξαγωγών. Στους τομείς “Γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας, Κατασκευών και Λοιπών υπηρεσιών (πλην Χονδρικού και λιανικού εμπορίου κλπ.)”, οι 50 επιχειρήσεις με τις περισσότερες σε αξία συναλλαγές πραγματοποίησαν το 55,1% της συνολικής αξίας των εξαγωγών. Όσον αφορά στον τομέα “Χονδρικού και λιανικού εμπορίου, επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών”, οι 100 επιχειρήσεις με τις περισσότερες σε αξία συναλλαγές πραγματοποίησαν πάνω από το ήμισυ (55,5%) της συνολικής αξίας των εξαγωγών και οι 500 επιχειρήσεις πραγματοποίησαν το 79,1% της συνολικής αξίας των εξαγωγών.