Έκπτωτη η εταιρεία του ΣΑΟΣ ΙΙ από το δρομολόγιο της Σαμοθράκης

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Το πρόσφατο χάος που δημιουργήθηκε στην ακτοπολοική γραμμή Αλεξανδρούπολης – Σαμοθράκης οδήγησε τον υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη να κηρύξει έκπτωτη την εταιρεία ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, συμφερόντων Φώτη Μανούση, από τη συγκεκριμένη γραμμή  λόγω της μη σωστής κάλυψης του δρομολογίου.

Ο υπουργός είχε καλέσει σε ακρόαση τον πλοιοκτήτη, ο οποίος δεν κατάφερε να αιτιολογήσει επαρκώς τις βλάβες των πλοίων του, που προκάλεσαν μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο τεράστια προβλήματα. Ο κ. Πλακιωτάκης θα προκηρύξει νέο μειοδοτικό διαγωνισμό για την κάλυψη της γραμμής, ενώ έως την προσεχή Παρασκευή, θα ανακοινώσει και τη νέα πολιτική της κυβέρνησης για τις άγονες γραμμές.

Όσον αφορά στην εταιρεία του κ. Μανούση, το υπουργείο αποφάσισε και την επιστροφή με μερική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ύψους 22.287,52 ευρώ, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Όπως γράφει η απόφαση που ανακοινώθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

«1. -Κηρύσσεται η εταιρείας με την επωνυμία ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Καμαριώτισσα Σαμοθράκης, Τ.Κ.68002 Σαμοθράκη – Α.Φ.Μ 998135959, Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, έκπτωτη της υπ’ αριθμ.3328.1.8.17/01/11/09-08-2011 σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ και επιστροφή, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3328.1.8.17/01/13/29-11-2013 σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της υπό στοιχείο (2) προκήρυξης και της υπό στοιχείο (3) σύμβασης της παρούσας).

-Μερική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και πενηντα δύο λεπτών (22.287,52€), υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με του όρους της ανωτέρω συμβάσεως και της σχετικής προκήρυξης.

2. Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται, καθόσον, η εταιρεία με την επωνυμία ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, από την 06η Αυγούστου 2019 και εντεύθεν δεν εκτελεί τα εγκεκριμένα δρομολόγια της υπό στοιχείο (5) απόφασης της παρούσας, παρόλη τη πίστωση χρόνου που της χορηγήθηκε, είτε για να ολοκληρώσει τις εργασίες αποκατάστασης της βλάβης του υπό πλοιοκτησίας της Ε/Γ-Ο/Γ ΣΑΟΣ ΙΙ Ν.Π. 10599, είτε να αντικαταστήσει αυτό με άλλο πλοίο κατά παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων για την εξυπηρέτηση της ακτοπλοϊκής δρομολογιακής γραμμής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ και επιστροφή»