ΟΛΘ: Γιατί μειώθηκαν κατά 19,7% τα καθαρά κέρδη α’ εξαμήνου

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

 

Αύξηση εσόδων αλλά μείωση της καθαρής κερδοφορίας μετά από φόρους εμφάνισε το α΄ εξάμηνο του 2019 ο ΟΛΘ, λόγω αύξησης του λειτουργικού κόστους σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο.

Ειδικότερα, το α΄ εξάμηνο του 2019 σημειώθηκε αύξηση των διακινουμένων φορτίων, καθώς και των εσόδων του λιμένα, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Η διακίνηση Ε/Κ αυξήθηκε κατά 5,9% από 208.553 TEUs στο α΄ εξάμηνο του 2018 σε 220.757 TEUs το α΄ εξάμηνο του 2019. Κατά την ίδια περίοδο, οι ποσότητες συμβατικού φορτίου που διακινήθηκαν αυξήθηκαν κατά 23,4%, από 1.847.744 τόνους σε 2.280.915 τόνους αντίστοιχα.

Η συνολική αύξηση των εσόδων της ΟΛΘ Α.Ε. κατά τους πρώτους 6 μήνες του 2019 ανήλθε σε €3,8 εκατ. (13,0%) – δηλαδή από €29,15 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2018, στα €32,95 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2019 – εκ των οποίων, €1,9 εκατ. πρόσθετα έσοδα προερχόμενα από τον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων, ήτοι αύξηση 10,3% και €1,8 εκατ. προερχόμενα από τον τερματικό σταθμό συμβατικού φορτίου, ήτοι αύξηση των εσόδων κατά 18,4%.

Κατά το α΄ εξάμηνο του 2019 εφαρμόστηκαν μέτρα για τη βελτίωση της απόδοσης και της αποδοτικότητας του Λιμένα, τα οποία περιλάμβαναν την αναδιάρθρωση του τιμοκαταλόγου του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιουνίου 2019. Τα μέτρα που εφαρμόστηκαν είχαν ένα μικρό θετικό αντίκτυπο στην δημιουργία εσόδων το α΄ εξάμηνο του 2019 και αναμένεται να εξακολουθούν να έχουν θετικό αποτέλεσμα στη συνέχεια.

Υψηλό λειτουργικό κόστος

Το συνολικό Λειτουργικό Κόστος αυξήθηκε κατά 32,1% από το α΄ εξάμηνο του 2018 έως το α΄ εξάμηνο του 2019. Η αύξηση του λειτουργικού κόστους ήταν αναμενόμενη, καθώς αφορά πρωτίστως την αύξηση του τιμήματος παραχώρησης αλλά και τις αλλαγές στη διοικητική διάρθρωση, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών τεχνικής διαχείρισης, της δομής μισθοδοσίας η οποία περιλαμβάνει τώρα το 13ο και 14ο μισθό, καθώς και άλλα πρόσθετα κόστη που προκύπτουν ως συνέπεια της αναδιοργάνωσης της εταιρείας.

Στο τέλος του α΄ εξαμήνου του 2019 (H1 2019), το λειτουργικό κέρδος ανήλθε στο αναμενόμενο επίπεδο του 35,5%, συγκρινόμενο με το 48,5% για το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018 (H1 2018) και στο 32,7% για το β΄ εξάμηνο του 2018.

Το Μικτό Κέρδος αυξήθηκε από €14,8 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2018 σε €15,1 εκατ. το 2019, σημειώνοντας αύξηση 2,3%.

Τα Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) σημείωσαν πτώση κατά 11,2%, από €16,5 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2018 σε €14,6 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2019, πτώση οφειλόμενη στα παραμέτρους που αναλύθηκαν ανωτέρω, στο συνολικό Λειτουργικό Κόστος.

Τα Καθαρά Κέρδη μετά φόρων επηρεάστηκαν επιπρόσθετα αρνητικά και από την πρώτη εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 16 και συνεπώς, μειώθηκαν κατά 19,7%, από €10,01 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2018 σε €8,04 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2019. Τονίζεται πως, το α΄ εξάμηνο του 2019 σημειώθηκε βελτιωμένη απόδοση σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2018, σε όλα τα περιθώρια κερδοφορίας.