Υπουργείο Ναυτιλίας: 82,5 εκατ. για 48 άγονες γραμμές

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Στα 85,25 εκατ. ευρώ ανέρχεται προϋπολογισμός για 48 ακτοπλοϊκές άγονες γραμμές, σύμφωνα με την προκήρυξη που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η προκήρυξη ενσωματώνει και τις τρεις «πρόνοιες» που ανακοίνωσε πρόσφατα ο υπουργός Γιάννης Πλακιωτάκης και αναβαθμίζουν το πλαίσιο λειτουργίας των άγονων γραμμών.

Ειδικότερα το συνολικό μίσθωμα είναι σημαντικά αυξημένο σε σύγκριση με προηγούμενες προκηρύξεις (εάν η σύγκριση γίνει γραμμή προς γραμμή) και θα φτάσει τελικά τα 117 εκατ. ευρώ μόλις συμπεριληφθούν και ορισμένες γραμμές που δεν προκηρύχθηκαν τώρα για τυπικούς λόγους (ακολουθείται μια διαδικασία), αλλά θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες, όπως είναι η γραμμή της Σαμοθράκης. Σημειώνεται ότι το 2018 ο προϋπολογισμός ήταν περί τα 90 εκατ. ευρώ.

Πλοία κατηγορίας 1

Η αύξηση της συνολικής δαπάνης οφείλεται και στο γεγονός ότι σε όλες τις υπό προκήρυξη γραμμές προβλέπεται και η επιλογή πλοίου κατηγορίας 1, που αυξάνει το δυνητικό μίσθωμα. Για παράδειγμα, μέχρι τώρα σε πολλές άγονες γραμμές δεν προβλεπόταν η κατηγορία 1, αλλά μόνο οι μικρότερες κατηγορίες 2 και 3. Η πρόνοια της ύπαρξης πλοίου κατηγορίας 1 έγινε στο πλαίσιο της αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών στις άγονες γραμμές, καθώς τα πλοία αυτά είναι μικρότερης ηλικίας (κάτω των 12 των).

Αυξημένο 10% μίσθωμα

Επίσης στην προκήρυξη προβλέπεται αυξημένο μίσθωμα κατά 10% λόγω ανόδου της τιμής των καυσίμων, καθώς από 1/1/2020 τα πλοία θα εφοδιάζονται με νέα καύσιμα μειωμένης περιεκτικότητας σε θείο (0,5%), το οποίο είναι ακριβότερο κατά 20%-30% σε σύγκριση με το συμβατικό. Το καύσιμο υψηλής περιεκτικότητας σε θείο θα μπορούν να το καίνε μόνο πλοία που έχουν επενδύσει στην εγκατάσταση συστημάτων καθαρισμού καυσαερίων (scrubbers).

Αντικατάσταση

Η τρίτη εξαγγελία που υλοποιήθηκε είναι η συμπερίληψη σε ορισμένες άγονες γραμμές της πρόβλεψης για πλοίο αντικατάστασης. Η εταιρεία που δηλώνει αυτή την πρόβλεψη πριμοδοτείται έναντι άλλης που έχει καταθέσει την ίδια προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο κτίριο του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη – Πύλες Ε1-Ε2), Στην προκήρυξη αναφέρεται ακόμη ότι η δαπάνη βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ΣΑΕ 150 (Κωδικός Έργου: 2019ΣΕ 15000003) «Συμβάσεις Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας Ακτοπλοϊκών Δρομολογιακών Γραμμών» (ΑΔΑ: 65Ψ1465ΧΙ8-ΤΛΔ). Έτσι η εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη για το πρώτο έτος της, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 1/11/2019 μέχρι 31/10/2020 (σύνολο 52 εβδομάδες) κυμαίνεται από 50.995.473,99 μέχρι 68.843.889,89 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και από 63.152.725,64 μέχρι 85.256.179,62 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), ανάλογα με την κατηγορία των προσφερόμενων πλοίων.

Προσωρινοί μειοδότες

Στην προκήρυξη τονίζεται ακόμη ότι η επιλογή των προσωρινών μειοδοτών πραγματοποιείται με σειρά προτεραιότητας κατηγορίας πλοίων και εν συνεχεία με τη δυνατότητα αντικατάστασής του. Η σειρά προτεραιότητας των κατηγοριών των πλοίων είναι κατηγορία 1, κατηγορία 2 και κατηγορία 3. Η κατηγορία 1 προηγείται των κατηγοριών 2 και 3 και η κατηγορία 2 προηγείται της κατηγορίας 3. Στην περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί το στάδιο επιλογής της προηγούμενης παραγράφου και υφίστανται δύο ή περισσότερες προσφορές για την ίδια κατηγορία εναπομεινάντων πλοίων, προηγείται η προσφορά στην οποία δηλώνεται αντικατάσταση πλοίου.