Τράπεζες: Μειώνουν προσωπικό για να περιορίσουν τα έξοδα

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Να περιορίσουν τα λειτουργικά τους έξοδα επιχειρούν οι τράπεζες, όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία για το εννεάμηνο του 2019 περικόπτοντας προσωπικό, και μειώνοντας το δίκτυο καταστημάτων.

Alpha Bank

H Alpha Bank μείωσε περαιτέρω στο εννεάμηνο τα λειτουργικά έξοδα για τον Όμιλο κατά 2%, ή κατά 16,5 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Η μείωση επιτεύχθηκε κυρίως μέσω της μείωσης των δαπανών προσωπικού. Τα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 792,6 εκατ. ευρώ, με τον αντίστοιχο δείκτη εξόδων προς έσοδα να ανέρχεται σε 55,2%.

Το εννεάμηνο 2019, οι δαπάνες προσωπικού της Alpha Bank μειώθηκαν κατά 3,3% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 338,4 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της μεταβολής στον αριθμό του προσωπικού. Το προσωπικό μειώθηκε από 11.358 εργαζόμενους στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, σε 11.251 εργαζόμενους στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019 (-0,9% σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού που έγινε το 2018.

Τον Σεπτέμβριο 2019, η Τράπεζα έθεσε σε εφαρμογή νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου στην Ελλάδα, μέσω του οποίου αναμένεται να αποχωρήσουν σταδιακά μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους, περισσότεροι από 830 υπάλληλοι. Το εκτιμώμενο όφελος για την Τράπεζα υπολογίζεται σε περίπου 35 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Εθνική Τράπεζα

Οι λειτουργικές δαπάνες της Εθνικής Τράπεζας υποχώρησαν στο εννεάμηνο κατά 6,3% σε ετήσια βάση, στα 592 εκατ. ευρώ. Η μείωση αντανακλά τη σημαντική αποκλιμάκωση των δαπανών προσωπικού κατά 8,4% σε ετήσια βάση, σε 371 εκατ. ευρώ.

Η περιστολή των δαπανών προσωπικού σε ετήσια βάση, ενσωματώνει μέρος της θετικής επίπτωσης των Προγραμμάτων Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, με τη τρέχουσα συμμετοχή να ανέρχεται σε περίπου 700 εργαζόμενους από την αρχή του έτους.

To προσωπικό της Τράπεζας στην Ελλάδα έχει μειωθεί σε 8.600 εργαζόμενους και συνολικά σε 9.700 εργαζόμενους για τον Όμιλο.

Το δίκτυο αριθμούσε το γ΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους 397 καταστήματα που έχουν υποχωρήσει στα 391 τον Νοέμβριο, από 438 καταστήματα το α΄ τρίμηνο 2019. Από τα τέλη 2018 (461 καταστήματα), το δίκτυο της ΕΤΕ στην Ελλάδα έχει μειωθεί κατά 70 καταστήματα.

Eurobank

Οι λειτουργικές δαπάνες της Eurobank, σε συγκρίσιμη βάση, υποχώρησαν κατά 2%  και ήταν αμετάβλητες σε επίπεδο Ομίλου το εννεάμηνο 2019. Τα έξοδα προσωπικού μειώθηκαν κατά 5,7%, από 364 εκατ. ευρώ στο β΄ τρίμηνο 2018 σε 353 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο 2019. Στην ίδια περίοδο, τα διοικητικά έξοδα μειώθηκαν από τα 242 στα 213 εκατ. ευρώ.

Το προσωπικό στην Ελλάδα μειώθηκε στα 8.643 άτομα από 8.791 το β΄ τρίμηνο 2018 και σε επίπεδο Ομίλου στα 13.595 άτομα από 13.762. Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα διαμορφώθηκε στο εννεάμηνο 2019 σε 53,4% για την Ελλάδα και 44,4% για το εξωτερικό (σε επίπεδο Ομίλου 50,8%).

Η διοίκηση της Τράπεζας ανέφερε ότι θα επέλθει περαιτέρω μείωση 1% στα λειτουργικά έξοδα το 2020. Μέσω της εθελουσίας εξόδου θα αποχωρήσουν φέτος 400 εργαζόμενοι. Θα ακολουθήσει και νέα εθελουσία το 2020 με στόχο την αποχώρηση 350 – 400 ατόμων, καθώς και μείωση καταστημάτων από 350 σε 325.