Σε πάγια ρύθμιση και τα χρέη εκτός των 120 δόσεων

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Απαλείφτηκε από το νομοσχέδιο για την πάγια ρύθμιση χρεών έως 48 δόσεις που ξεκινά από 1/1/20 η διατύπωση  που έλεγε πως «οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για οφειλές που βεβαιώνονται στις Δ.Ο.Υ., τα ελεγκτικά κέντρα και τα τελωνεία μετά την 1.1.2020» προκειμένου να ενταχθούν και τα παλαιά χρέη στη νέα πάγια ρύθμιση. Αυτό έγινε για να περιλάβει ο νόμος περισσότερους οφειλέτες.

Με τα νέα δεδομένα «εξαιρούνται και δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί σε οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση, η οποία κατά την 1.11.2019 ήταν σε ισχύ».

Για τους όρους υπαγωγής, το άρθρο για την αύξηση των δόσεων της πάγιας ρύθμισης από 12 σε έως 48 καθορίζει ότι:

– Ελάχιστη δόση θα είναι τα 30 ευρώ το μήνα

– Η ετήσια δόση για τα νοικοκυριά θα ξεκινά από 1% του ετήσιου εισοδήματος ή από 4% κατ’ελάχιστον για όσους δεν έχουν παιδιά. Θα φτάνουν όμως στο 25% για εισοδήματα 100.000 ευρώ και άνω.

– Το επιτόκιο θα ξεπερνά το τραπεζικό ειδικά για όσους ζητήσουν πάνω από 12 δόσεις.

– Για τις επιχειρήσεις η δόση κυμαίνεται ως ποσοστό επί του τζίρου.

Με βάση την διάταξη που κατατέθηκε χθες:

α. Οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, τα Ελεγκτικά Κέντρα και τα Τελωνεία, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90, Κ.Ε.Δ.Ε.), τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, ΦΕΚ Α΄170 Κ.Φ.Δ.) και τον Τελωνειακό Κώδικα, δύνανται, κατόπιν αίτησης των οφειλετών, πριν ή μετά τη λήξη της προθεσμίας καταβολής αυτών, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως εξής:

(i) σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις,

(ii) έως σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από φόρο κληρονομιών, από φορολογικό και τελωνειακό έλεγχο, καθώς και για μη φορολογικές και τελωνειακές οφειλές, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στα επόμενα εδάφια

β. Ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης για οφειλές που ρυθμίζονται σύμφωνα με την ανωτέρω υποπερίπτωση α) (ii) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις καθορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση με βάση την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, κατά τα επόμενα, υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης της υποπερίπτ. δ’.