Ασφαλιστικά ταμεία: Ποιες οι συνέπειες για εργοδότες που δεν πληρώνουν εισφορές

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Φρένο στην υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων θα βάζει ο ΕΦΚΑ στους εργοδότες που δεν καταβάλλουν κάθε μήνα τις εισφορές για τους εργαζομένους της επιχείρησης του και δεν ρυθμίζουν παλιότερες οφειλές τους. Για να μπορέσει ο οφειλέτης να υποβάλει ξανά Δηλώσεις θα πρέπει είτε να εξοφλήσει “εφάπαξ” τα χρέη του, είτε να τα ρυθμίσει.

Αυτό ξεκαθαρίζει Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε χθες ο Υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, κατ΄εφαρμογή διάταξης την οποία ψήφισε η κυβέρνηση τον περασμένο Οκτώβριο.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση, το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) μπορεί, εκτός των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης που προβλέπονται από τον Kώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), να αναστείλει για τον εργοδότη τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

– Ο εργοδότης ασφαλίζει προσωπικό μέσω Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠ)Δ χωρίς να καταβάλει τις τρέχουσες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές.

– Ο εργοδότης δεν βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών ή προβαίνει επανειλημμένα σε ρυθμίσεις οφειλών και απώλεια αυτών αυξάνοντας το ποσό της οφειλής του.

– Η μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ανάγεται σε έξι τουλάχιστον μισθολογικές περιόδους κατά τη διάρκεια ενός έτους ή και λιγότερες αν ο εργοδότης εντοπίζεται να χρησιμοποιεί μεθόδους που παρεμποδίζουν την ικανοποίηση του ΕΦΚΑ από την περιουσία του οφειλέτη ή δεν επιτρέπουν τον εντοπισμό των πραγματικών υπευθύνων και ιδίως αν η μη καταβολή των ασφαλιστικών οφειλών συνδυάζεται με:

1. Τη δημιουργία νέας επιχείρησης με την ίδια έδρα ή /και το ίδιο αντικείμενο εργασιών ή /και τον ίδιο διακριτικό τίτλο με την επιχείρηση που έχει δημιουργήσει οφειλές και την ασφάλιση σε αυτή του ίδιου προσωπικού ή μέρους αυτού.

2. Την τοποθέτηση σε θέσεις ευθύνης προσώπων χωρίς περιουσία ή προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα ή πρώην εργαζομένων της επιχείρησης, ώστε να μην είναι δυνατή η ικανοποίηση του φορέα από την περιουσία του υπευθύνου.

3. Τη δημιουργία οφειλής με την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης ή μεγάλη αύξηση στον αριθμό των εργαζομένων σε μικρό χρονικό διάστημα

4. Τη μη συμμόρφωση του οφειλέτη μετά από άρση προηγούμενης αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ.

Η αναστολή της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ γίνεται από την κεντρική υπηρεσία του ΚΕΑΟ που αποστέλλει σχετική ειδοποίηση στην αρμόδια για τη διαχείριση της διαδικτυακής πύλης του ΕΦΚΑ υπηρεσία.

Για την επιβολή του μέτρου της αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, το ΚΕΑΟ ενημερώνει την αρμόδια για τον έλεγχο του εργοδότη υπηρεσία του ΕΦΚΑ προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησης.

Η αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία του ΕΦΚΑ γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕΑΟ τα αποτελέσματα του ελέγχου. Ο εργοδότης ενημερώνεται για την αναστολή χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος.

Άρση του μέτρου

Η άρση του μέτρου της αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ, γίνεται εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

– Η εξόφληση της συνολικής οφειλής, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών που δηλώθηκαν με τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις των χρονικών περιόδων αναστολής και παραλήφθηκαν ή

– Η ρύθμιση της συνολικής οφειλής, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων των χρονικών περιόδων αναστολής που παραλήφθηκαν, υπό την προϋπόθεση της αποστολής στο ΚΕΑΟ των φορολογικών στοιχείων που προσκόμισε ο εργοδότης και τα αποτελέσματα του ελέγχου του.

Η άρση γίνεται από την κεντρική υπηρεσία του ΚΕΑΟ που αποστέλλει σχετική ειδοποίηση στην αρμόδια για τη διαχείριση της διαδικτυακής πύλης του ΕΦΚΑ υπηρεσία.