Μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανέλκυση του EΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Διακήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανέλκυση, απομάκρυνση εκτός Λιμένα Πάρου και νόμιμη τελική διάθεση του ναυαγίου του Ε/Γ – Ο/Γ EΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ με δαπάνες των κατά το α. 2 ν.2881/2001 υπόχρεων προσώπων δημοσιοποίησε στη Διαύγεια η Δημόσια Αρχή Λιμένων.

Ειδικότερα στο σχετικό έγγραφο που έχει αναρτηθεί αναφέρονται μεταξύ άλλων ότι:

«Την 27/1/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 προκηρύσσεται ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές για την ανέλκυση, απομάκρυνση εκτός Λιμένα Πάρου και νόμιμη τελική διάθεση ναυαγίου Ε/Γ – Ο/Γ ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.000.000,00 ΕΥΡΩ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των εργασιών.  Η δαπάνη για τη δημοσίευση της διακήρυξης, όσες φορές απαιτηθεί και για κάθε περίπτωση επανάληψης του διαγωνισμού, βαρύνει συνολικά τον τελικό μειοδότη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν τους όρους του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα της Δημόσιας Αρχής Λιμένων (ppa.gov.gr) και να παραλάβουν τη διακήρυξη κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08.00 – 15.00 από τα γραφεία της Δημόσιας Αρχής Λιμένων (κτήριο Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, γρ. 332).

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και κάθε άλλη διαδικασία που αφορά στο διαγωνισμό και τη συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 28/1/2020, ημέρα Tρίτη, ώρα 1200 πμ στο γραφείο 332 του κτηρίου Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».