Τα μέτρα στήριξης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τον κορωνοϊό

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 4 λεπτά

Συνολικά 14 παρεμβάσεις στήριξης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που έχουν πληγεί από την εξάπλωση του κορωνοϊού, προβλέπουν οι δύο διαδοχικές Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου τις οποίες εξέδωσε η κυβέρνηση

Αυτές είναι οι ακόλουθες:

1. Θεσπίζεται “μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων”, ο οποίος θα περιλαμβάνει μέτρα οικονομικής στήριξης, αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ασφαλιστικής κάλυψης, έκτακτων επιδομάτων και επιταγών κατάρτισης προς τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που έκλεισαν με κυβερνητική απόφαση.

2. Ειδική διαδικασία (με απόφαση του διοικητή κάθε μονάδας) για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους γονείς μαθητών έως 15 ετών (σ.σ. έως 10/4/2020 σύμφωνα με τις σημερινές προβλέψεις) στον τομέα της ενέργειας, ύδρευσης και προμήθειας καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού.

3. Έκτακτη διαδικασία για επιχειρήσεις/εργοδότες, που έχουν εξαντλήσει τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων, η οποία δίδει τη δυνατότητα υπερωριακής απασχόλησης, χωρίς σχετική απόφαση έγκρισης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η έκδοση της οποίας απαιτεί γνωμοδότηση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε).

4. Δυνατότητα, έως και για έξι μήνες, δηλαδή έως τον Ιούλιο 2020 έκτακτης και προσωρινής παρέκκλισης από την απαγόρευση λειτουργίας κατά τις Κυριακές και αργίες για επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή, τη μεταφορά και τον εφοδιασμό τροφίμων, καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού προς καταστήματα/επιχειρήσεις πώλησης σχετικών ειδών.

5. Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών έως τις 10 -4-2020

6. Κάλυψη αναγκών καθαριότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέσω της παράτασης στις Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού 31-5-2020.

7. Έκτακτη εφαρμογή μεθόδου τηλεκατάρτισης στα προγράμματα ανέργων ή εργαζομένων .

8. Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσων μελών και παράταση προθεσμιών διοικητικών προσφυγών έως 30-4-2020.

9. Δυνατότητα για έκτακτες προσλήψεις προσωπικού σε προνοιακούς φορείς (με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεν μπορούν να διαρκούν μετά από τις 30-9-2020) και προϋποθέσεις (σ.σ. με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητή ή του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου) χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού στο προσωπικό τους

10. Αναστολή, έως 10-4-2020, της υποχρέωσης προς υποβολή των εντύπων στο πληροφοριακό σύστημα “Εργάνη”

11. Εξ αποστάσεως εργασία με απόφαση του εργοδότη

12. Άδεια ειδικού σκοπού, έως 10-4-2020, εργαζόμενων γονέων μαθητών έως 15 ετών

13. Παραμονή εργαζομένων κατ’ οίκον μετά από οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)

14. Απομάκρυνση από την εργασία εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες στους οποίους επιβάλλεται ή έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) “Εργάνη” του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνουν ότι η επιχείρησή τους τελεί υπό το καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας.

Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις -εργοδότες της παραπάνω περίπτωσης υποβάλλουν ατομικά υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, που τηρείται για τον σκοπό αυτό στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Από τον παραπάνω ειδικό μηχανισμό στήριξης εξαιρούνται:
– όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως,
– όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια,

– όσοι εργάζονται ως προσωπικό ασφαλείας και
– οι εργαζόμενοι, των οποίων η σχέση εξαρτημένης εργασίας δεν αναστέλλεται λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα από 11-03-2020 έως και 10-04-2020 η υποχρέωση του εργοδότη να υποβάλλει στο Π.Σ. “ΕΡΓΑΝΗ” τα έντυπα Ε4 (Συμπληρωματικός ωραρίου), Ε8 (Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης), καθώς και Ε12 (e- Οικοδομώ).

Για το ως άνω χρονικό διάστημα ο εργοδότης δεν έχει υποχρέωση να καταχωρεί στο Π.Σ. “ΕΡΓΑΝΗ” κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων πριν την πραγματοποίησή τους, όπως:

– τροποποίηση της ώρας έναρξης ή λήξης του ωραρίου,

– αλλαγή της ημέρας ανάπαυσης εντός της εβδομάδας,

– αλλαγή ημερήσιας βάρδιας λόγω απρόβλεπτων συνθηκών,

– εξατομικευμένη μεταβολή του χρόνου προσέλευσης στην εργασία, κ.λ.π.

– υπερεργασία και νόμιμη υπερωριακή απασχόληση.

Η καταχώρηση κάθε αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου στο Π.Σ. “ΕΡΓΑΝΗ”, θα υποβληθεί με δήλωση ωραρίου, συγκεντρωτικά και απογραφικά, στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα της παρασχεθείσας εργασίας με ειδικό έντυπο- όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σε περίπτωση παράτασης των προληπτικών μέτρων της Π.Ν.Π. της 11.3.2020 (παρατείνονται αναλόγως οι έως τώρα προβλέψεις και η καταχώρηση κάθε αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της υπερεργασίας και της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης στο Π.Σ. “ΕΡΓΑΝΗ”, θα υποβάλλεται συγκεντρωτικά και απογραφικά στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα, από τον μήνα πραγματοποίησής τους.