Ποιες είναι οι 36 άγονες γραμμές της κρίσης και ποια τα μισθώματα για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 11 λεπτά

Τα μισθώματα ανά γραμμή όπως και η διαδικασία και όροι συμμετοχής στους διαγωνισμούς για την ανάδειξη των ακτοπλοϊκών εταιρειών που θα εκτελέσουν τα δρομολόγια (36 τον αριθμό) που θα είναι σε ισχύ όσο διάρκεια η επιδημιολογική κρίση ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Ναυτιλίας.

Τα μισθώματα είναι ανάλογα την γραμμή από 30.000 ευρώ το δρομολόγιο, 20.000 ευρώ 15.000 ευρώ, 5.550 ευρώ, 4000 ευρώ κ.λ.π.
Σημειώνεται ότι ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) είχε προτείνει μισθώματα προσαυξημένα κατά 10% του μέσου μισθώματος των συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας οι οποίες ισχύουν σήμερα ανά γραμμή.

Αρχικά δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΕΥΧΟΣ Β/15-4-2020/1426) με θέμα: « Χρηματοδότηση συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας Υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30/03/2020 (Α΄ 75)» η κοινή Υπουργική Απόφαση για την χρηματοδοτηση της ακτοπλοΐας μέσω της διαδικασία των αγόνων γραμμών. Στη συνε΄χεια δημοσιευθηκε και η απόφαση του κ. πλακιωτάκη με τα μισθώματα ανά γραμμή.

Την κοινή Υπουργική Απόφαση υπογράφουν ο Υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης και οι Υφυπουργοί Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης και Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννης Τσακίρης αναφέρει ότι:

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α)της παρ.3 του άρθρου εξηκοστού δεύτερου του μέρους ΙΒ της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας κορωνοϊού COVID-19 καιάλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄75),
β) του άρθρου πρώτου της από 25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. η’ της παρ.2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού,
γ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεωντων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως ισχύει,
δ) του ν.2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α΄145), όπως ισχύει.
ε) τα άρθρα 20,23,56,78,79,80 του ν.4270/2014 ΄΄Αρχές δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις’’.(Α΄143)
στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει
ζ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192)
η) του π.δ.13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26),
θ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ι) Την αριθμ. 47/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3100)
ια) την αριθμ. 340/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).
2. Την Δ1α/ΓΠ.οικ.20009/20.03.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Επιβολή του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίων και σκαφών καθώς και του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού CΟVID-19 για το χρονικό διάστημα από 21.03.2020 και ώρα 06:00 έως και 21.04.2020 και ώρα 06:00» (Β’ 944), όπως ισχύει.
3. Το αριθμ. 2812.2/22195/2020/08.04.2020 εισηγητικό σημείωμα του ΥΝΑΝΠ/ ΓΔΟΥ σύμφωνα με την οποία προκαλείται δαπάνη 15.000.000 ευρώ σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Δικαιούχοι
1. Δικαιούχοι της χρηματοδότησης είναι πλοιοκτήτες-πλοιοκτήτριες εταιρείες που συνάπτουν συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δυνάμει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της ΠΝΠ της 30.03.2020 «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75), σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του ως άνω άρθρου.
Άρθρο 2
Ύψος χρηματοδότησης
Το ύψος χρηματοδότησης των συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της ΠΝΠ της 30.03.2020 «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVI-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75), ορίζεται έως του ποσού των δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ και καλύπτεται από πόρους του εθνικού ή/και του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η απόφαση για τα μισθώματα
Επίσης με άλλη απόφαση του Υπουργού Ναυτιλάις και Νησιωτικής Πολτικής Γιάννη Πλακιωτάκη καθορίζεται η διαδικσία ανάθεσης των αγόνων γραμών και τι μίσθωμα για την κάθε γραμμή.
Η απόφαση αναφέρει μεταξύ άλλων ότι
Άρθρο 1
Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας –
Επιλέξιμες γραμμές
1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου εξηκοστού δεύτερου του μέρους ΙΒ της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75), κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης νόμου.
2. Για τη σύναψη των συμβάσεων της παρ. 1 ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 2 έως 4 της παρούσας.
3. Στο Παράρτημα Ι της παρούσας καθορίζονται οι επιλέξιμες δρομολογιακές γραμμές, η ελάχιστη συχνότητα δρομολογίων και το ανάλογο ανώτατο ανά κατηγορία μίσθωμα, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
4. Το κόστος των συμβάσεων της παρ. 1 βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2252.1.1/23305/2020 (Β΄ 1426) κοινή υπουργική απόφαση.
Άρθρο 2
Έναρξη διαδικασίας – Δημοσίευση Πρόσκλησης
1. Η διαδικασία σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για συγκεκριμένη/ες γραμμή ή γραμμές, από αυτές που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, εκκινεί από 20.04.2020, εφόσον διαπιστωθεί από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ότι συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) Υφίσταται ουσιώδης μείωση του μεταφορικού έργου στη συγκεκριμένη γραμμή ή γραμμές. Ως ουσιώδης μείωση νοείται η μείωση του μέσου όρου της κίνησης επιβατών κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και της συνολικής κίνησης οχημάτων όλων των κατηγοριών κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) το τελευταίο δεκαήμερο από τη γενική διακοπή εκτέλεσης δρομολογίων ή την υποβολή αιτήσεων διακοπής κατά τα προβλεπόμενα στην περ. (β) κατωτέρω, σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του έτους 2019 για το ίδιο χρονικό διάστημα. Για τη διαπίστωση των ανωτέρω ποσοστών μεταβολής του μεταφορικού έργου, λαμβάνονται υπόψη στοιχεία λιμενικών αρχών από τους λιμένες αφετηρίας της γραμμής ή γραμμών.
(β) Υφίσταται γενική διακοπή εκτέλεσης δρομολογίων στη συγκεκριμένη γραμμή ή γραμμές, ή έχουν υποβληθεί αιτήσεις διακοπής δρομολογίων από το σύνολο των πλοιοκτητών που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη γραμμή ή γραμμές.
2. Εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες στην ως άνω παρ. 1 προϋποθέσεις, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δημοσιεύει στον ιστότοπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εφεξής η «Πρόσκληση») για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για συγκεκριμένο δρομολόγιο ή δρομολόγια σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. Η ως άνω Πρόσκληση υπογράφεται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών.
3. Ειδικά στην περίπτωση των γραμμών Περάματος – Παλουκίων και Πειραιά – Ρεθύμνου για τη δημοσίευση της Πρόσκλησης και τη σύναψη της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, δεν απαιτείται η συνδρομήτων προϋποθέσεων που προβλέπονται στην περ. (α) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η δε Πρόσκληση περιλαμβάνει υποχρεωτικά το σύνολο των δρομολογίων που προβλέπονται στο Παραρτήμα Ι για τις συγκεκριμένες γραμμές. Σε ό, τι αφορά ειδικά τις περιπτώσεις των γραμμών Ύδρας – Μετοχίου και Πειραιάς – Πόρος – Ύδρα -Σπέτσες – Ερμιόνη – Πορτοχέλι, απαιτείται η συνδρομή των ανωτέρων προϋποθέσεων των περ. (α) και (β) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, πλην της προϋπόθεσης που αφορά στη μείωση της συνολικής κίνησης των οχημάτων.
Άρθρο 3
Δικαιούμενοι Συμμετοχής – Διαδικασία επιλογής –
Ζητήματα επιλεξιμότητας
1. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας απόφασης, είναι πλοιοκτήτες -πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων υπό ελληνική σημαία ή σημαία κράτους – μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και κοινοπραξίες που αποτελούνται από τα ως άνω πρόσωπα (εφεξής οι «Δικαιούμενοι Συμμετοχής»).
2. Οι Δικαιούμενοι Συμμετοχής οφείλουν να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 4 της παρούσας εντός 24 ωρών από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης.
3. Η επιλογή του αναδόχου για τη σύναψη της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:
(α) Προτεραιότητα θα έχουν οι πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες ή κοινοπραξίες αυτών που, κατά το χρόνο έκδοσης της παρούσας, εκτελούσαν με βάση τη σχετική ανακοίνωση δρομολόγησης του άρθρου τέταρτου του ν. 2932/2001, δρομολόγια σε γραμμή ή γραμμές που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση, καθώς και οι πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες ή κοινοπραξίες αυτών που, κατά το χρόνο έκδοσης της παρούσας, εκτελούσαν τα εν λόγω δρομολόγια άνευ μισθώματος σύμφωνα με εν ισχύ σύμβαση του άρθρου όγδοου του ν. 2932/2001. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι άνω του ενός, και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας, επιλέγεται ο πλοιοκτήτης ή η πλοιοκτήτρια εταιρεία ή η κοινοπραξία που έχει υποβάλει τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά.
(β) Σε περίπτωση που δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τους πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες της περ. (α) της παρ. 3 του πάροντος, θα εξετάζονται οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος των πλοιοκτητών/ πλοιοκτητριών εταιρείων/κοινοπραξιών που είχαν λάβει ανακοίνωση δήλωσης δρομολόγησης του άρθρου τέταρτου του ν. 2932/2001, αλλά κατά το χρόνο έκδοσης της παρούσας είχαν ήδη διακόψει την εκτέλεση αυτών, κατόπιν σχετικής έγκρισης του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι της κατηγορίας αυτής είναι άνω του ενός, και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας, επιλέγεται ο πλοιοκτήτης ή η πλοιοκτήτρια εταιρεία ή η κοινοπραξία που έχει υποβάλει τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά.
(γ) Σε περίπτωση που δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τους πλοιοκτήτες/πλοιοκτήτριες εταιρείες/κοινοπραξίες των περ. (α) και (β) της παρ. 3 του παρόντος, εξετάζονται οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος των λοιπών ενδιαφερόμενων πλοιοκτητών ή πλοιοκτητριών εταιρειών ή κοινοπραξιών και επιλέγεται ο αιτών που έχει υποβάλει τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, εφόσον έχει υποβάλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας.
4. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί καμία Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δύναται να επιβληθεί η εκτέλεση των περιλαμβανομένων στη εκάστοτε Πρόσκληση δρομολογίου ή δρομολογίων στους πλοιοκτήτες/πλοιοκτήτριες εταιρείες/κοινοπραξίες που εκτελούσαν κατά το χρόνο έκδοσης της παρούσας τα εν λόγω δρομολόγια. Σε αυτή την περίπτωση με την ως άνω απόφαση καλείται ο πλοιοκτήτης/πλοιοκτήτρια εταιρεία/κοινοπραξία να προσέλθει εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την κοινοποίηση της απόφασης για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας έναντι του αναγραφόμενου στο Παράρτημα Ι ανά γραμμή μισθώματος. Σε περίπτωση που ο πλοιοκτήτης ή η πλοιοκτήτρια εταιρεία ή η κοινοπραξία δεν ανταποκριθεί στην ως άνω πρόσκληση του Υπουργού, δύναται, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, να ανακληθεί η έγκριση διακοπής δρομολογίου του συγκεκριμένου πλοιοκτήτη/ πλοιοκτήτριας εταιρείας/κοινοπραξίας.
5. Η διαδικασία εξέτασης των δικαιολογητικών πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή που θα συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η δε επιλογή του αναδόχου, γίνεται κατόπιν εισήγησης της ως άνω επιτροπής, από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος υπογράφει και τη σχετική σύμβαση για λογαριασμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
6. Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας ολοκληρώνεται εντός 48 ωρών από τη δημοσίευση της εκάστοτε Πρόσκλησης. Σχέδιο της σύμβασης που θα συνάπτεται με τον ανάδοχο που προκύπτει από την ανωτέρω διαδικασία επιλογής, παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας. Οι συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας δεν υπάγονται σε προσυμβατικό έλεγχο, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπου προβλέπεται ότι συνάπτονται κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης νόμου. Η διάρκεια των εν λόγω συμβάσεων ορίζεται έως 30.04.2020.
Άρθρο 4
Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά
1. Οι Δικαιούμενοι Συμμετοχής που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας, οφείλουν να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην εκάστοτε Πρόσκληση, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συνημμένο πίνακα δρομολογίων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι, με βάση το υπόδειγμα της Αίτησης που παρατίθεται στο Παράρτημα IV.
β) Υπεύθυνη δήλωση, δεόντως υπογεγραμμένη από τον πλοιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας εταιρείας, στην οποία δηλώνεται ότι όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα και τα πιστοποιητικά του πλοίου βρίσκονται σε ισχύ, όπως έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα V και
γ) Οικονομική προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., εντός σφραγισμένου φακέλου, εις διπλούν, δεόντως υπογεγραμμένη από τον πλοιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας εταιρείας ή της κοινοπραξίας σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα VI.
2. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες της περ. (γ) της παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας, υποβάλλονται επιπλέον τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 3332.2/03/13/21-08-2013 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλωσης δρομολόγησης πλοίου, του περιεχομένου αυτής και των εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτήν» (Β’ 2129).
3. Στην Πρόσκληση που θα δημοσιεύεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας, δύναται να προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής κοινών προσφορών από περισσότερους πλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες για την εκτέλεση συνδυαστικά των δρομολογίων που προβλέπονται στην Πρόσκληση. Κοινή προσφορά δύναται να υποβάλλεται μόνο από πλοιοκτήτες/πλοιοκτήτριες εταιρείες που κατά το χρόνο έκδοσης της παρούσας εκτελούσαν δρομολόγια στη συγκεκριμένη γραμμή. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται τα δικαιολογητικά των περ. (α) και (β) της παρ. 1 από τον κάθε πλοιοκτήτη/πλοιοκτήτρια εταιρεία χωριστά, και μια κοινή οικονομική προσφορά. Εφόσον, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 2 και 3 της παρούσας, επιλεγούν τελικώς οι πλοιοκτήτες/πλοιοκτήτριες εταιρείες που υπέβαλαν την κοινή προσφορά, συνάπτεται σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με τον κάθε πλοιοκτήτη/πλοιοκτήτρια εταιρεία χωριστά για το μέρος των δρομολογίων που έχει αναλάβει και το μίσθωμα επιμερίζεται αντίστοιχα.
Άρθρο 5
Εκπτώσεις – Κυρώσεις – Λύση Σύμβασης –
Ευχέρειες Διοίκησης
1. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου ενδέκατου του ν. 2932/2001 (Α’ 145), όπως ισχύει.
2. Η σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας λύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) με την πάροδο της συμφωνηθείσας διάρκειας αυτής,
β) με καταγγελία από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη,
γ) με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και
δ) σε περίπτωση ανωτέρας βίας.
3. Σε περίπτωση διακοπής των δρομολογίων για τα οποία έχει συναφθεί σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα ή σε περίπτωση μη προσέλευσης του πλοιοκτήτη/πλοιοκτήτριας εταιρείας/κοινοπραξίας για την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, και εφ’ όσον διαπιστώνεται η ύπαρξη επιτακτικών συγκοινωνιακών αναγκών, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να προβαίνει σε απευθείας σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, χωρίς την τήρηση της προβλεπόμενης στα άρθρα 2 έως 4 της παρούσας διαδικασίας, με πλοιοκτήτη ή πλοιοκτήτρια εταιρεία άλλου πλοίου με τους ίδιους συμβατικούς όρους.