Οι 23 παραλίες στην Αττική που κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμπι (Λίστα)

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) προχώρησε στην πραγματοποίηση εκτεταμένων δειγματοληψιών σε παραλίες της Αττικής.

Με βάση τις μετρήσεις που διενήργησε, χαρακτήρισε τις παραλίες Κατάλληλες (Κ) για κολύμβηση και Ακατάλληλες (Α).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, στην Αττική 219 (90,50%) είναι κατάλληλες παραλίες για κολύμβηση και 23 (9,50%) είναι ακατάλληλες, σε σύνολο 242 που αναλύθηκαν.
Οι παράμετροι που εξετάστηκαν στην έρευνα είναι: Κολοβακτηρίδια, Εντερόκοκκοι, Ε-Coli. Φυσικοχημικές παράμετροι (απορρυπαντικά, ορυκτέλαια, φαινόλες) και μη εργαστηριακά εκτιμούμενες οπτικές παράμετροι (χρώμα, επιπλέοντα αντικείμενα, θολερότητα)

Οι κατάλληλες και οι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής