ΟΛΘ ΑΕ: Τα Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2019

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Η Διοικητική Ομάδα της ΟΛΘ Α.Ε, παρουσίασε την Τρίτη 3 Ιουνίου 2020 στους Οικονομικούς Αναλυτές, για πρώτη φορά μέσω τηλεδιάσκεψης από τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, τα οικονομικά αποτελέσματα και τις εξελίξεις του έτους 2019.

Το Μικτό Κέρδος αυξήθηκε από €27,5 εκατ. ευρώ το 2018 (€27,1 εκατ. ευρώ πριν από την αναδιατύπωση του ΔΠΧΑ 16 για το Έτος 2018) σε €32,2 εκατ. ευρώ το 2019, αντιπροσωπεύοντας συνολική αύξηση 17,2%.

Η αύξηση αυτή, όπως και το προηγούμενο έτος, δεν οφείλεται μόνο στην αυξημένη διακίνηση, αλλά και στη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης, τόσο στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων, όσο και στο Σταθμό Συμβατικού Φορτίου. To περιθώριο Μικτού Κέρδους διατηρήθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα, συνεκτιμώντας ωστόσο πως επηρεάστηκε από λογιστικές εγγραφές οι οποίες δεν αφορούν οικονομικές και ταμειακές μεταβολές εντός του Έτους 2019 (46,9% το 2018 και 46,7% το 2019).

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 0,3%, από €16,4 εκατ. ευρώ το 2018 σε €16,5 εκατ. ευρώ το 2019, διαμορφώνοντας το περιθώριο Καθαρού Κέρδους από 28% το 2018 σε 24% το 2019. Η καθαρή κερδοφορία επηρεάστηκε κυρίως από τους παρακάτω παράγοντες: τη σταδιακή εφαρμογή της νέας οργανωτικής δομής η οποία αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας τα επόμενα έτη, την πλήρη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, την αποτύπωση της Καθαρής Παρούσας Αξίας του προγράμματος αποζημίωσης των σωματείων και την αναστροφή προβλέψεων που είχε λάβει χώρα το 2018 και δεν εμφανίστηκε το 2019.

Η Εταιρεία εξακολουθεί να παρουσιάζει μηδενικό δανεισμό, με ισχυρή ταμειακή βάση, με τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, σε καταθέσεις όψεως και μόνο, την 31.12.2019 να ξεπερνούν τα €99 εκατ. ευρώ, αύξηση της τάξεως του 9% σε σχέση με το 2018 (€91 εκατ. ευρώ).

Η μερισματική πολιτική της Εταιρείας στοχεύει πρωτίστως στην ικανοποίηση των μετόχων, λαμβάνοντας υπόψη ωστόσο και τις απαιτήσεις για χρηματοδότηση των πολύ σοβαρών, τρεχουσών και μελλοντικών της επενδύσεων. Το προτεινόμενο μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης του 2019, προς έγκριση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2020, είναι σημαντικά αυξημένο φέτος, στα €1,17 ανά μετοχή, έναντι €0,57 ανά μετοχή της χρήσης 2018.

Προτεραιότητες της Διοίκησης – όπως είχε αναφερθεί και την περσινή περίοδο – αποτελούν η υλοποίηση των υποχρεωτικών επενδύσεων ύψους €180 εκατ. ευρώ, η περαιτέρω αύξηση της αποδοτικότητας και της εύρυθμης λειτουργίας και η ευθυγράμμιση της πολιτικής τιμολόγησης στα επίπεδα των συνθηκών της αγοράς.

Συγκεκριμένα, οι επενδύσεις προχωρούν με ικανοποιητικό ρυθμό, από €7,6 εκατ. ευρώ το 2018 σε €11,5 εκατ. ευρώ το 2019, με προγραμματισμό για σημαντική αύξηση εντός του Έτους 2020, ενώ η αναπροσαρμοσμένη τιμολογιακή πολιτική και τα εσωτερικά πλάνα αναδιάρθρωσης έχουν υλοποιηθεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων.

Επιπρόσθετα, τον Οκτώβριο του 2019 υπογράφηκε ο νέος Γενικός Κανονισμός Προσωπικού (ΓΚΠ), τον Δεκέμβριο του Έτους 2019 η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) με την Ομοσπονδία Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος (ΟΦΕ) και τον Μάιο του Έτους 2020 η νέα Επιχειρησιακή ΣΣΕ με την Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ), οι πρώτες συμφωνίες μετά την αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα.

Αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19, η διακίνηση στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων και στο Συμβατικό Λιμάνι για το 2ο τρίμηνο του 2020 αναμένεται να είναι μειωμένη κατά 12% και 27% αντίστοιχα, συγκριτικά με το 2ο τρίμηνο του 2019.

Εκτιμώντας όλα τα ανωτέρω, η Διοίκηση της ΟΛΘ Α.Ε. τηρεί σταθερό στόχο την περαιτέρω ισχυροποίηση της θέσης της στην ευρύτερη αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.