Μυτιληναίος: Η 1η Ιουλίου ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα θα διαπραγματεύονται την 24η Ιουνίου 2020 οι μετοχές της Μυτιληναίος.

Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)την 25η Ιουνίου 2020 (record date).

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος ορίζεται η 1η Ιουλίου 2020.

Η καταβολή του θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στη σχετική από 04.06.2020 ανακοίνωση της Εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 4ηΙουνίου 2020, αποφάσισε μεταξύ άλλων, τη διανομή μερίσματος ανερχόμενο στο ποσό των τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (€0,36)ανά μετοχή.

Το ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί τελικώς διαμορφώνεται στο μικτό ποσό των 0,361734 ευρώ ανά μετοχή, προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 685.029 ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία στις 24 Ιουνίου 2020 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις).

Συνεπεία αυτού, το καθαρό προς είσπραξη ποσό από τους μετόχους θα ανέλθει στο ποσό των 0,343647 ευρώ ανά μετοχή.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεωντης Εταιρείας (τηλ. 210-6877300, fax210-6877400)