ΤΑΙΠΕΔ: Διεθνής διαγωνισμός για το κοίτασμα φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα»

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 5 λεπτά

Την έναρξη διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την παραχώρηση της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του υπόγειου φυσικού χώρου που προκύπτει από το σχεδόν εξαντληθέν κοίτασμα φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα», με σκοπό τη μετατροπή του σε χώρο αποθήκευσης φυσικού αερίου, αποφάσισε το ΤΑΙΠΕΔ.

Η παραχώρηση θα αφορά σε χρονικό διάστημα έως και 50 έτη μετά την αδειοδότηση του έργου της υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου (ΥΑΦΑ).

Η μετατροπή του υπόγειου φυσικού χώρου του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα» σε ΥΑΦΑ, θα πραγματοποιηθεί από τον παραχωρησιούχο εντός δεσμευτικής προθεσμίας, η οποία θα προσδιοριστεί στη σύμβαση παραχώρησης.

Η ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας θα λειτουργεί υπό καθεστώς Ρυθμιζόμενης Πρόσβασης Τρίτων, όπως αυτό θα εξειδικευθεί στον σχετικό Κώδικα Διαχείρισης ΑΣΦΑ (Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου) που θα εκδοθεί. Στο καθεστώς Ρυθμιζόμενης Πρόσβασης Τρίτων, η ΡΑΕ καταρτίζει τους κανόνες τιμολόγησης και διαχείρισης της ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας με στόχο τη διαφανή και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις υπηρεσίες της αποθήκης από συμμετέχοντες στην αγορά φυσικού αερίου.

Λόγω της στρατηγικής σημασίας του έργου, η ΡΑΕ θα εκδώσει το Πλαίσιο Κανονισμού Τιμολόγησης, όπου θα καθορίσει τις βασικές αρχές και κατευθύνσεις για τη μεθοδολογία κατάρτισης των τιμολογίων χρήσης της ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας. Το Πλαίσιο Κανονισμού Τιμολόγησης θα εκδοθεί πριν από την ημερομηνία υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των υφυπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 847/13.03.2020) ο παραχωρησιούχος θα υποβάλει αίτημα για άδεια ΑΣΦΑ. Οι υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου ως προς τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις για την κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση της ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, θα εξειδικευθούν στη Σύμβαση Παραχώρησης.

Η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης της ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: α) τη φάση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προεπιλογής υποψηφίων, και β) τη φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών και επιλογής παραχωρησιούχου.

Δικαίωμα να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό και να υποβάλουν Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν μόνο νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προσώπων που πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του διαγωνισμού.

Offshore εταιρείες, ή νομικά πρόσωπα που έχουν την καταστατική ή την πραγματική τους έδρα, ή έχουν εγκατάσταση σε «μη συνεργάσιμα» κράτη ή σε κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς όπως αυτά ορίζονται από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), δεν μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη Ένωσης Προσώπων. Η απαγόρευση της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζεται σε νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε:

α. κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή

β. κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή

γ. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ), ή

δ. τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε περίπτωση υποβολής Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από Ένωση Προσώπων, ένα από τα μέλη της με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 20% στην Ένωση Προσώπων ορίζεται ως επικεφαλής της. Το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής μέλους στην Ένωση Προσώπων είναι 10%.

Από την ημερομηνία υποβολής έως την οριστικοποίηση της ανάδειξης των προεπιλεγέντων επενδυτών δεν επιτρέπονται μεταβολές στη σύνθεση υποψήφιας Ένωσης Προσώπων.

Ως μεταβολές στη σύνθεση Ένωσης Προσώπων νοούνται:

η ανακατανομή των ποσοστών συμμετοχής στην Ένωση Προσώπων μεταξύ των ήδη υφισταμένων μελών της, ή
η έξοδος ενός ή περισσοτέρων υφισταμένων μελών από την Ένωση Προσώπων, ή
η είσοδος ενός ή περισσοτέρων νέων μελών στην Ένωση Προσώπων, ή
ο διορισμός άλλου μέλους της Ένωσης Προσώπων ως Επικεφαλής, ή
συνδυασμός των παραπάνω περιπτώσεων

Σε επίπεδο χρηματοοικονομικής επάρκειας, το μέσο ύψος ιδίων κεφαλαίων των τριών τελευταίων ελεγμένων οικονομικών ετών θα πρέπει να διαμορφώνεται τουλάχιστον σε 100 εκατ. ευρώ.

Περισσότερες λεπτομέρειες της διαγωνιστικής διαδικασίας περιγράφονται στην Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται να υποβάλουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως την 31η Αυγούστου, 14:00 (ώρα Ελλάδας).

Σημειώνεται ότι, το σχεδόν εξαντληθέν κοίτασμα φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα» βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της υπολεκάνης Πρίνου- Καβάλας, σε θαλάσσιο βάθος 52 μέτρων στο Βόρειο Αιγαίο Πέλαγος, περίπου 6 χιλιόμετρα από τη δυτική ακτή της Θάσου.

Όπως αναφέρεται από το Ταμείο, η εγκατάσταση και λειτουργία της ΥΑΦΑ Νοτίου Καβάλας θα συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στην προστασία εφοδιασμού των καταναλωτών, καθώς και στην εκπλήρωση των σχετικών με την ασφάλεια εφοδιασμού υποχρεώσεων των ηλεκτροπαραγωγών και των προμηθευτών φυσικού αερίου.

Ως σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ αναφορικά με τον διαγωνισμό, ενεργούν οι PriceWaterhouseCoopers Business Solutions S.A. (Χρηματοοικονομικός), ΡΟΚΑΣ Δικηγορική Εταιρία (Νομικός) και Seal Energy Pty Ltd (Τεχνικός).
Τεχνική Ικανότητα Ανάπτυξης, Κατασκευής Συστήματος Φυσικού Αερίου

Κάθε Ενδιαφερόμενος οφείλει να διαθέτει, καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, και να αποδεικνύει εμπειρία στους τομείς της ανάπτυξης, κατασκευής Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποδείξουν προηγούμενη εμπειρία στους τομείς της ανάπτυξης, κατασκευής Συστήματος Φυσικού Αερίου κατά τα τελευταία δεκαπέντε έτη πριν από την Ημερομηνία Υποβολής.

Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, το μέλος της Ένωσης Προσώπων που πληροί το Κριτήριο Τεχνικής Ικανότητας πρέπει να είναι ο Επικεφαλής ή να συμμετέχει στην Ένωση Προσώπων με ποσοστό τουλάχιστον 20%.
Τεχνική Ικανότητα Εκμετάλλευσης & Διαχείρισης Συστήματος Φυσικού Αερίου

Κάθε Ενδιαφερόμενος οφείλει να διαθέτει, καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, και να αποδεικνύει πρόσφατη εμπειρία στους τομείς της εκμετάλλευσης και διαχείρισης Συστήματος Φυσικού Αερίου. Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποδείξουν προηγούμενη εμπειρία τριών ετών στους τομείς της εκμετάλλευσης και διαχείρισης Συστήματος Φυσικού Αερίου, εντός των τελευταίων δέκα ετών, πριν από την Ημερομηνία Υποβολής.

Θεωρείται επαρκής απόδειξη εμπειρίας εκμετάλλευσης και διαχείρισης Συστήματος Φυσικού Αερίου, αν ο Ενδιαφερόμενος διαθέτει άδεια διαχείρισης Συστήματος Φυσικού Αερίου σε ισχύ κατά την Ημερομηνία Υποβολής, σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Το Κριτήριο Τεχνικής Ικανότητας πρέπει να πληρείται υποχρεωτικά από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, από τον Επικεφαλής ή από άλλο μέλος της Ένωσης Προσώπων που συμμετέχει στην Ένωση Προσώπων με ποσοστό τουλάχιστον 20%.