Οδηγίες για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις στο 30% του εισοδήματος – Τι ισχύει

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 4 λεπτά

Οι τελικές οδηγίες για την υποχρέωση των φορολογούμενων να δαπανούν μέρος του εισοδήματός τους με πιστωτική, χρεωστική κάρτα ή άλλο τραπεζικό μέσο πληρωμής περιλαμβάνονται σε εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Οι σημαντικότερες προβλέψεις της εγκυκλίου είναι ότι οι φορολογούμενοι θα πρέπει από φέτος να δαπανούν τουλάχιστον το 30% του συνολικού εισοδήματός τους με τραπεζικό μέσο πληρωμής και εφόσον δεν εκπληρώνουν τη σχετική υποχρέωση θα τους επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22%. Το μέτρο αυτό έχει θεσπιστεί προκειμένου να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή.

Στην εγκύκλιο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • ως ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ενδεικτικά μεταξύ άλλων νοούνται οι κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες [χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, προπληρωμένες κάρτες (prepaid cards)], η πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών, εντολές άμεσης χρέωσης, πάγιες εντολές, τραπεζικές ή ταχυδρομικές επιταγές), μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet), paypal κ.λπ.,
 • το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για κάθε φορολογικό έτος ορίζεται σε ποσοστό 30% του πραγματικού εισοδήματος, που προκύπτει στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή και προέρχεται από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα και από ακίνητη περιουσία και μέχρι 20.000 ευρώ δαπανών. Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνονται το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, το ποσό της διατροφής που δίδεται από τον φορολογούμενο στον/στη διαζευγμένο/-η σύζυγο ή σε μέρος συμφώνου συμβίωσης ή/και σε εξαρτώμενο τέκνο του, εφόσον αυτό καταβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Επιπλέον, στην έννοια του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα που προκύπτει από την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων
 • για τον φορολογούμενο του οποίου είναι κατασχεμένοι ένας ή περισσότεροι λογαριασμοί, πλην του ακατάσχετου λογαριασμού οποτεδήποτε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του οικείου φορολογικού έτους, το όριο των δαπανών που πρέπει να καταβληθούν με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής εντός του φορολογικού έτους περιορίζεται στις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
 • στην περίπτωση που οι δαπάνες, που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του εκάστοτε φορολογικού έτους και αφορούν σε καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους, δανειακές υποχρεώσεις προσωπικές ή επαγγελματικές προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) και για ενοίκια, υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος, τότε το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται στο 20%, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω δαπάνες έχουν καταβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Στα ενοίκια περιλαμβάνεται το ποσό που καταβάλλεται για ενοίκιο κύριας ή/και δευτερεύουσας κατοικίας του φορολογούμενου, επαγγελματικής στέγης, καθώς και το ποσό που καταβάλλεται για ενοίκιο κατοικίας των εξαρτώμενων τέκνων του που φοιτούν σε άλλη πόλη.
 • απαλλάσσονται από την υποχρέωση πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και δεν απαιτείται να προσκομίσουν αποδείξεις:
  1. Φορολογούμενοι που ως το τέλος του εκάστοτε φορολογικού έτους έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας τους.
  2. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
  3. Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.
  4. Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα.
  5. Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή. Στην έννοια της αλλοδαπής περιλαμβάνονται τόσο οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., όσο και οι τρίτες χώρες.
  6. Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
  7. Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
  8. Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους. Ως τουριστικοί τόποι ορίζονται όσοι περιλαμβάνονται στο π.δ. 899/1976, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 664/1977.
  9. Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
  10. Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των έξι (6) μηνών).
  11. Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα.
  12. Οι φυλακισμένοι.
 • οι δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής λαμβάνονται υπόψη για το όριο δαπανών, εφόσον πραγματοποιούνται στην Ελλάδα ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ και περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ.:
  1. Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά).
  2. Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός).
  3. Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση).
  4. Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων.
  5. Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες).
  6. Ομάδα 6 (Υγεία).
  7. Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων.
  8. Ομάδα 8 (Επικοινωνίες).
  9. Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών.
  10. Ομάδα 10 (Εκπαίδευση).
  11. Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια).
  12. Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες).

Ειδικά, για τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ, που είναι στο όνομα προσώπου διαφορετικού από εκείνο που τους εξοφλεί, οι εν λόγω δαπάνες γίνονται δεκτές, εφόσον το πρόσωπο που τις καταβάλλει είναι και ο πραγματικός χρήστης του ακινήτου.

 • σε περίπτωση που δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, τότε ο φόρος προσαυξάνεται κατά 22% του ποσού που υπολείπεται από το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό. Για παράδειγμα, αν ένας φορολογούμενος πρέπει να δαπανήσει με κάρτα το ποσό  των 6.000 ευρώ αλλά δαπάνησε 5.000 ευρώ, τότε για τα 1.000 ευρώ που του λείπουν θα του επιβληθεί πρόσθετος φόρος 220 ευρώ
 • η υποχρέωση για το 30% του εισοδήματος σε ηλεκτρονικές πληρωμές ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται και για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 1/1/2020 και μετά.