Τα υγιεινομικά πρωτόκολλα των έξι λιμανιών-πυλών της χώρας

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 12 λεπτά

«Βασικές υγειονομικές απαιτήσεις των λιμένων – πυλών εισόδου της χώρας για την ετοιμότητα και ανταπόκριση έναντι του νέου στελέχους κορωνοϊού SARS-CoV-2» είναι ο τίτλος του πρωτοκόλλου που δημοσιοποίησε στις 6/8/2020 το υπουργείο Υγείας και αφορά στα λιμάνια στα οποία θα γίνονται κατάπλοι κρουαζιερόπλοιων.

Αναλυτικότερα στο σχετικό έγγραφο μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα ακόλουθα:

Α. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΒΑΣΕΙ ΔΥΚ
1. Τα λιμάνια με πλοία διεθνών πλόων πρέπει να διαθέτουν Σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση κρούσματος μεταδοτικού νοσήματος COVID-19, που να συμπεριλαμβάνει τις ακόλουθες προτυποποιημένες επιχειρησιακές διαδικασίες (SOPs) σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτου ή πιθανού κρούσματος κορωνοϊού, όπως ορίζεται από τον ΕΟΔΥ:
– Διαχείριση κρούσματος (σύμφωνα με τις οδηγίες του ιστότοπου του ΕΟΔΥ))
– Διερεύνηση και διαχείριση επαφών κρούσματος (Παράρτημα Δ1, Δ2)
– Σχέδιο επικοινωνίας μεταξύ των τοπικών φορέων που φέρουν ευθύνη για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση περιστατικών δημόσιας υγείας εντός του λιμένα, καθώς και μεταξύ των τοπικών φορέων με τους φορείς σε κεντρικό επίπεδο συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Εστιακού Σημείου για θέματα εφαρμογής ΔΥΚ
– Τυποποίηση της αποστολής επιδημιολογικών δεδομένων από την πύλη εισόδου στον ΕΟΔΥ και το Εθνικό Εστιακό Σημείο για θέματα εφαρμογής ΔΥΚ
– Πρωτόκολλο για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του λιμένα και των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας για την αντιμετώπιση περιστατικών προκαλούμενων από βιολογικούς παράγοντες (λοιμώδη νοσήματα και ειδικότερα o SARS-CoV-2)
– Διαδικασίες εκπαίδευσης προσωπικού στην χρήση των εγγράφων υγείας του ΔΥΚ
– Κατάρτιση πρωτοκόλλων για την επικοινωνία του λιμένα με τους λιμένες άλλων κρατών και δοκιμαστική εφαρμογή αυτών
– Πρόγραμμα για τον έλεγχο των υποδόχων στους χώρους του λιμένα σε μόνιμη βάση
– Διαδικασία για τη συνέντευξη ταξιδιωτών (εκτεθειμένων ή νοσούντων) και λήψη ιατρικού και αναλυτικού ταξιδιωτικού ιστορικού συμπτωματικών ταξιδιωτών-
– Διαδικασία για την απομόνωση/καραντίνα ύποπτου ή πιθανού κρούσματος
– Διαδικασία διακομιδής των νοσούντων ταξιδιωτών σε εγκαταστάσεις για ιατρική εξέταση και διάγνωση, κατάλληλα εξοπλισμένων και στελεχωμένων
– Διαδικασία μεταφοράς των ύποπτων και εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε χώρο καραντίνας/απομόνωσης εκτός του Υγειονομείου και εξασφάλιση άμεσης μεταφοράς νοσούντων ταξιδιωτών σε νοσοκομείο.
– Πρόγραμμα επιθεώρησης του περιβάλλοντος της πύλης εισόδου
– Διαδικασίες εφαρμογής των παρακάτω μέτρων δημόσιας υγείας στον λιμένα:
α) σε σχέση με ταξιδιώτες: εμβολιασμός, θέση ύποπτων κρουσμάτων υπό υγειονομική παρακολούθηση, εφαρμογή εξακρίβωσης των επαφών υπόπτων κρουσμάτων, εφαρμογή ελέγχων έκθεσης και συμπτωμάτων κατά την είσοδο ή έξοδο από τη χώρα κ.α.
β) σε σχέση με μεταφορικά μέσα: επιθεώρηση, εφαρμογή ορθής διαχείρισης (απολύμανσης, απομόλυνσης, απεντόμωσης, μυοκτονίας κτλ.) αποσκευών, φορτίων, εμπορευματοκιβωτίων, μεταφορικών μέσων, εμπορευμάτων, ταχυδρομικών πακέτων ή ανθρώπινων σορών.
– Διαδικασίες για τον καθαρισμό και απολύμανση των μεταφορικών μέσων και των εγκαταστάσεων, διαχείρισης μολυσματικών απορριμμάτων καθώς και οδηγίες χρήσης των μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) από το προσωπικό
– Διαδικασία εντοπισμού και διαχείρισης αποσκευών.
– Οδηγίες χρήσης εξοπλισμού (το προσωπικό πρέπει να είναι εκπαιδευμένο στο χειρισμό του εξοπλισμού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, συμπεριλαμβανομένης της βαθμονόμησης και ελέγχου της ακρίβειας του εξοπλισμού)
– Διαδικασία για την υγειονομική παρατήρηση (παρακολούθηση της υγείας ταξιδιώτη στο πέρασμα του χρόνου με σκοπό τον προσδιορισμό του κινδύνου μετάδοσης της νόσου)
2. Το Σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτατης ανάγκης σε περίπτωση κρούσματος μεταδοτικού νοσήματος του λιμένα πρέπει να ενεργοποιείται, όταν εντοπιστεί επιβάτης ή μέλος πληρώματος που να πληροί τα κριτήρια του ορισμού ύποπτου κρούσματος του νέου στελέχους κορωνοϊού.
3. Oι φορείς διαχείρισης των λιμένων με πλοία διεθνών πλόων να μεριμνήσουν για την πρόβλεψη χώρων στις εγκαταστάσεις τους όπου θα μεταφέρονται τα ύποπτα κρούσματα και οι επαφές τους για την εξέτασή τους και την απομόνωση/καραντίνα, εφόσον κριθεί απαραίτητο.
4. Όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό να είναι εκπαιδευμένο να εφαρμόσει το προβλεπόμενο Σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτατης ανάγκης ή τις προβλεπόμενες προτυποποιημένες επιχειρησιακές διαδικασίες (SOPs) και να γνωρίζει με ποιον θα επικοινωνήσει σε περίπτωση ύποπτου κρούσματος κορωνοϊού.
5. Οι επαγγελματίες υγείας των αρμόδιων υγειονομικών υπηρεσιών των λιμένων (Υγειονομεία Λιμένων) να είναι σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ύποπτων περιστατικών μεταξύ των ταξιδιωτών, καθώς επίσης και των επαφών τους (οδηγίες στον ιστότοπο του ΕΟΔΥ). Για ενέργειες στα Υγειονομεία Λιμένων αρμόδιες είναι οι Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών.

Στο σχετικό έγγραφο του αρμόδιου υπουργείου εκτός από τα μέτρα που είναι ήδη γνωστά και πρέπει να εφαρμόζονται γενικά από το κοινό γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο τομέα της κρουαζιέρας αλλά και εν γένει της επιβατηγού ναυτιλίας. Ειδικότερα προβλέπεται:

Β.3. ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΛΟΙΑ

Β.3.1. Μετακινήσεις με πλοία
– Σύμφωνα με το ΔΥΚ 2005 (άρθρο 28), η αρμόδια αρχή του επόμενου λιμανιού κατάπλου του πλοίου πρέπει να είναι ενημερωμένη για την ύπαρξη υπόπτων κρουσμάτων μεταδοτικών νοσημάτων ή θανάτου εν πλω. Στην περίπτωση αυτή και στο πλαίσιο των ενισχυμένων μέτρων δημόσιας υγείας, από όλα τα πλοία ανεξαρτήτως προέλευσης, σημαίας και πλου (εσωτερικού και εξωτερικού) πρέπει να συμπληρώνεται και να αποστέλλεται η Ναυτιλιακή Δήλωση Υγείας, MDH (Παράρτημα Α1 και Α2) στις αρμόδιες αρχές (σχετ. 13).
– Θα πρέπει να υπάρχουν στο πλοίο επαρκείς ιατρικές προμήθειες και εξοπλισμός για την αντιμετώπιση μεμονωμένου κρούσματος ή επιδημίας όπως περιγράφεται στον διεθνή ιατρικό οδηγό για τα πλοία (3 έκδοση, 2007 του ΠΟΥ) και συγκεκριμένα:
α) απολυμαντικά και είδη υγιεινής χεριών
β) μέσα ατομικής προστασίας, όπως γάντια, μακρυμάνικες αδιάβροχες ρόμπες, γυαλιά ή προσωπίδες, ιατρικές μάσκες προσώπου (μη ιατρικές μάσκες, απλές χειρουργικές και υψηλής αναπνευστικής προστασίας με φίλτρο για χρήση κατά τη διάρκεια των διαδικασιών παραγωγής αερολύματος).
γ) kits διαγνωστικών RT-PCR τεστ, καθώς και ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη συλλογή δειγμάτων για εξέταση επί ξηράς ή στο πλοίο (μόνο για κρουαζιερόπλοια). Οι προμήθειες σε μέσα ατομικής προστασίας θα πρέπει να επαρκούν για χρήση από τους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος. Περισσότερες συστάσεις για τα είδη των μέσων ατομικής προστασίας που απαιτούνται σύμφωνα με τη θέση εργασίας και το χώρο μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.healthygateways.eu/Novel-coronavirus Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προδιαγραφές των προμηθειών σχετικά με τον COVID-19 μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technicalguidance

– Σύμφωνα με το άρθρο 24 του ΔΥΚ, το πλοίο πρέπει να παραμένει ελεύθερο από πηγές λοίμωξης ή μόλυνσης. Εάν εντοπιστεί επιβάτης ή μέλος πληρώματος με συμπτωματολογία COVID-19 πρέπει να ακολουθείται ο αλγόριθμος του Παραρτήματος Β (Β1, Β2) με άμεση απομόνωση του ασθενή, διερεύνηση και διαχείριση των επαφών του (οι ορισμοί της στενής επαφής, της περιστασιακής επαφής και του ύποπτου κρούσματος αναφέρονται στον εν λόγω αλγόριθμο). Η διαχείριση επαφών πιθανών ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 γίνεται με βάση τον αλγόριθμο στο Παράρτημα Γ (Γ1, Γ2). Για τα κρουαζιερόπλοια ακολουθούνται επιπλέον ειδικές οδηγίες (σχετ.14).
– Θα πρέπει να γίνει σχετική ενημέρωση των λιμανιών απόπλου και κατάπλου (Λιμεναρχείο, Τοπικές Υγειονομικές αρχές & Φορέα διαχείρισης) τόσο για το ύποπτο κρούσμα όσο και τις επαφές του, καθώς και κάθε μέτρο, που έχει εφαρμοστεί στο πλοίο.
– Κατά την αποβίβαση τα ύποπτα κρούσματα και οι στενές επαφές τους θα πρέπει να παραμείνουν στις καμπίνες μέχρι να εκτιμηθούν από τις Αρχές του Υγειονομείου λιμένα και στη συνέχεια να λάβουν σχετικές οδηγίες.
Β.3.2. Θέματα επιβατικών σταθμών πλοίων

– Οι επιβάτες, το πλήρωμα αλλά και οι όποιοι επισκέπτες και προμηθευτές θα πρέπει να περάσουν από την διαδικασία του προ- επιβιβαστικού ελέγχου υγείας, ο οποίος περιλαμβάνει και μέτρηση της θερμοκρασίας πριν μπουν στο κυρίως κτήριο/εγκατάσταση για την διαδικασία επιβίβασης. Η διαδικασία προεπιβιβαστικού ελέγχου υγείας περιλαμβάνει:
– Έλεγχος PLFs
– Συλλογή ειδικού ερωτηματολογίου υγείας
– Μέτρηση θερμοκρασίας με σύστημα εξ ’αποστάσεως
– Αυξημένη θερμοκρασία άνω των 38° ή και θετική απάντηση στο συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω έλεγχο από υγειονομικό προσωπικό που θα λάβει χώρα σε ξεχωριστό χώρο.

– Εάν υπάρχει αυξημένη υποψία για κρούσμα, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί τεστ στον επιβάτη και τους συνταξιδεύοντες του και δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος στο κυρίως κτήριο
Β.3.2.1. Τήρηση φυσικής απόστασης στον επιβατικό σταθμό λιμένα

– Η φυσική απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου πρέπει να διατηρείται ακόμα και σε συνδυασμό με τη χρήση μάσκας προσώπου σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του επιβατικού σταθμού.
– Οι αρμόδιες Υγειονομικές Αρχές των λιμένων ή/και οι Φορείς Εκμετάλλευσης των επιβατικών σταθμών μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να επιτρέπουν την είσοδο μόνο σε επιβάτες, πληρώματα και άλλο προσωπικό ξηράς/επιβατικού σταθμού, εργαζομένους και εργολάβους στις εσωτερικές εγκαταστάσεις του επιβατικού σταθμού, προκειμένου να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός και να διατηρηθούν τα μέτρα φυσικής απόστασης.

– Θα πρέπει να διασφαλιστεί η παραπάνω απόσταση με όλους τους τρόπους όπως η σήμανση δαπέδου, η χρήση βελών για τον καθορισμό της ροής της κατεύθυνσης, σημάτων και ηχητικών ανακοινώσεων για τους ταξιδιώτες και η βελτιστοποίηση των διατάξεων έτσι, ώστε να περιοριστεί ο αριθμός των χρηστών στους εσωτερικούς χώρους των επιβατικών σταθμών.

– Θα πρέπει να εξεταστεί ο καθορισμός ειδικών διαδρόμων ή διαχωρισμός διαφορετικών ροών χρηστών και διαχωρισμός των επιβατικών σταθμών σε καθορισμένες ζώνες (π.χ. άφιξη, έλεγχος διαλογής εισόδου, μετά από τον έλεγχο ασφαλείας), μέσω των οποίων πρέπει να περάσουν οι ταξιδιώτες για άφιξη, έλεγχο διαλογής/εξέταση και έλεγχο εγγράφων (πριν από την επιβίβαση και αποβίβαση).

– Επίσης θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την διαφοροποίηση του σημείου εισόδου κρουαζιέρας στον προορισμό με αυτόν της εισόδου/εξόδου της ακτοπλοΐας και όπου αυτό δεν είναι εφικτό να υπάρχει σαφής διαχωρισμός που θα εγγυάται την απομόνωση των επιβατών κρουαζιέρας με αυτούς της ακτοπλοΐας με όποιο τρόπο είναι πρόσφορος όπως: με χρήση plexiglass ή άλλου τρόπου τεχνητού διαχωρισμού, φυσική απόσταση 1.5 μέτρου κτλ. Το check-in, η αποβίβαση, ο χειρισμός των αποσκευών, ο σχηματισμός ουράς από τους επιβάτες (εντός και εκτός του επιβατικού σταθμού) και ο χειρισμός των προμηθειών πρέπει να ρυθμίζονται έτσι ώστε να μειώνεται ο συγχρωτισμός και να διατηρείται η φυσική απόσταση. Τα προγράμματα εργασίας και διαλλειμάτων του πληρώματος που εργάζονται στον επιβατικό σταθμό πρέπει να επανεξετάζονται και να προσαρμόζονται, ώστε να αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη του προσωπικού. Για την προστασία του προσωπικού του επιβατικού σταθμού και του πληρώματος του πλοίου, σε χώρους όπου δεν μπορεί να διατηρηθεί η φυσική απόσταση θα πρέπει να εξεταστεί η χρήση προστατευτικών γυάλινων ή πλαστικών πάνελ και η παροχή των κατάλληλων ΜΑΠ .

– Οι φορείς εκμετάλλευσης των επιβατικών σταθμών θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο αφαίρεσης εγκαταστάσεων στον επιβατικό σταθμό που ενθαρρύνουν τον συγχρωτισμό π.χ. τραπέζια, πάγκοι κ.λπ. Όταν υπάρχουν μόνιμα, μη μετακινούμενα καθίσματα, είτε σε εσωτερικούς είτε σε εξωτερικούς χώρους, θα πρέπει να υπάρχει ειδική σήμανση για το πού επιτρέπεται και πού δεν επιτρέπεται να καθίσει ένας επιβάτης προκειμένου να διατηρηθεί η φυσική απόσταση. Όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, οι χρήστες των επιβατικών σταθμών, θα πρέπει να ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τους εξωτερικούς χώρους. Ενημερωτικό υλικό προαγωγής της υγείας πρέπει να προβάλλεται εμφανώς και να διανέμεται στους εισερχόμενους και εξερχόμενους επιβάτες.

– Στις δημόσιες τουαλέτες ο ελάχιστος αριθμός χρηστών θα πρέπει να ορίζεται έτσι, ώστε να διατηρείται η φυσική απόσταση του 1,5 μέτρου, και ο εξαερισμός να γίνεται μόνο με φρέσκο αέρα.
– Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ψηφιακά μέσα για όσο το δυνατόν περισσότερες διαδικασίες στον επιβατικό σταθμό, όπως οι αγορές μέσω διαδικτύου, η έκδοση κάρτας επιβίβασης, το αυτόματο διαβατήριο και οι σαρωτές ταυτότητας, προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος που περνούν οι επιβάτες στον επιβατικό σταθμό και να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός.

– Οι φορείς εκμετάλλευσης των επιβατικών σταθμών μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο περιορισμού του αριθμού των ταξί, πούλμαν, λεωφορείων που σταθμεύουν στον επιβατικό σταθμό για τον έλεγχο/ περιορισμό του συγχρωτισμού στους χώρους αναμονής.
– Όπου η φυσική απόσταση είναι πιο δύσκολο να διατηρηθεί, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πρόσθετες διασφαλίσεις και μέτρα για να εξασφαλιστούν ισοδύναμα επίπεδα προστασίας.
– Καθορισμένο προσωπικό του επιβατικού σταθμού πρέπει να επιβλέπει τη διαδικασία και τη συμμόρφωση με τα μέτρα φυσικής απόστασης

Β.3.2.2. Καθαριότητα και απολύμανση επιβατικού σταθμού λιμένα
Η καθαριότητα και η απολύμανση πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες και με αυξημένη συχνότητα για τις επιφάνειες που αγγίζονται συχνά από το προσωπικό του επιβατικού σταθμού και τους χρήστες. Η καθαριότητα και η απολύμανση του επιβατικού σταθμού πρέπει να γίνεται πριν και μετά από κάθε επιβίβαση. Ενισχυμένη απολύμανση πρέπει να πραγματοποιείται με βάση την οδηγία του EU HEALTHY GATEWAYS guidance on “Suggested procedures for cleaning and disinfection of ships during the COVID-19 pandemic (Version 2 – 20/04/2020)” και με αυξημένη συχνότητα ειδικά σε χώρους συνάθροισης κοινού, WC, επιφάνειες που υπάρχει συχνή χρήση τους κτλ. Η χρήση ΜΑΠ από το προσωπικό καθαριότητας είναι υποχρεωτική. Ειδικά πρωτόκολλα για την καθαριότητα και την απολύμανση θα πρέπει να είναι διαθέσιμα και να εφαρμόζονται μετά την ανίχνευση πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού, είτε στον επιβατικό σταθμό είτε σε πλοίο, εάν χρησιμοποίησαν τις εγκαταστάσεις του επιβατικού σταθμού.

Β.3.2.3. Εξαερισμός επιβατικού σταθμού λιμένα
Οι εσωτερικοί χώροι στους επιβατικούς σταθμούς πρέπει να αερίζονται επαρκώς. Ο φυσικός αερισμός είναι προτιμότερος όπου είναι δυνατόν. Σε περίπτωση μηχανικού αερισμού, ο αριθμός ανανέωσης του αέρα ανά ώρα πρέπει να μεγιστοποιείται μαζί με την παροχή καθαρού αέρα όσο το δυνατόν περισσότερο. Ωστόσο, η δημιουργία ρευμάτων πρέπει να αποφεύγεται, καθώς αυτά θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τον κίνδυνο περαιτέρω διάδοσης τυχόν σταγονιδίων αερολύματος.
Β.3.2.4. Παρακολούθηση της υγείας των υπαλλήλων του επιβατικού σταθμού λιμένα
Το προσωπικό του επιβατικού σταθμού πρέπει να πραγματοποιεί συχνά υγιεινή των χεριών και να φοράει κατάλληλα ΜΑΠ με βάση τη θέση εργασίας του. Συνιστάται για το προσωπικό του επιβατικού σταθμού να ακολουθούνται τα ίδια πρωτόκολλα ελέγχου με τους ταξιδιώτες για την είσοδό τους στον επιβατικό σταθμό. Συνιστάται να διεξάγονται σε τακτική βάση εργαστηριακές δοκιμές για COVID-19 των εργαζομένων των επιβατικών σταθμών.

Β.3.2.5. Διαχείριση πιθανών περιστατικών και των επαφών τους στον επιβατικό σταθμό λιμένα
– Μόλις ανιχνευτεί ένα πιθανό περιστατικό, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί το σχέδιο έκτακτης ανάγκης/σχέδιο διαχείρισης έξαρσης κρουσμάτων. ώστε οι αρμόδιες Υγειονομικές Αρχές να ενημερωθούν αμέσως, προκειμένου να πραγματοποιήσουν προκαταρκτικές συνεντεύξεις και να διαχειριστούν το πιθανό περιστατικό και τις στενές επαφές σύμφωνα με το Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης του λιμένα.
– Θα πρέπει να ζητηθεί από το πιθανό περιστατικό να φορά χειρουργική μάσκα προσώπου, μόλις ανιχνευτεί, και να οδηγηθεί σε κατάλληλο χώρο/δωμάτιο απομόνωσης πιθανών περιστατικών COVID-19. Ο χώρος απομόνωσης πρέπει να είναι εφοδιασμένος με κατάλληλες προμήθειες (χειρουργική μάσκα προσώπου, χαρτομάντηλα και κατάλληλους κάδους απορριμμάτων κ.λπ.). Η πόρτα πρέπει να παραμένει διαρκώς κλειστή και η είσοδος πρέπει να περιορίζεται μόνο σε προσωπικό εκπαιδευμένο για την αντιμετώπιση πιθανών περιστατικών COVID-19.

Β.3.2.6. Χειρισμός αποσκευών
Οι χειριστές των αποσκευών πρέπει να εκτελούν συχνά υγιεινή χεριών. Δεν απαιτούνται γάντια, εκτός εάν χρησιμοποιούνται για προστασία από μηχανικούς κινδύνους. Πριν από τη φόρτωση των αποσκευών στο πλοίο μπορεί να ληφθεί υπόψη η απολύμανση των αποσκευών και ειδικά των εξαρτημάτων που έρχονται σε επαφή με το χέρι. Επιβάλλεται η απολύμανση στα καρότσια/κλουβιά μεταφοράς αποσκευών και προμηθειών από/προς το πλοίο μετά την κάθε ολοκλήρωση της διαδικασίας επιβίβασης.
Β.3.3. Θέματα για τα λιμάνια Transit (για κρουαζιερόπλοια)
Αποβίβαση, επισκέψεις σε λιμάνια, δραστηριότητες και εκδρομές στην ξηρά:

– Κατά τη διάρκεια επισκέψεων σε κλειστούς χώρους χερσαίων αποβιβάσεων θα πρέπει να χρησιμοποιείται η μάσκα από όλους τους συμμετέχοντες στην κρουαζιέρα.
– Αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα πρέπει να διατίθεται στους διαδρόμους εξόδου και να ενθαρρύνονται όλα τα άτομα που αποβιβάζονται και επιστρέφουν στο κρουαζιερόπλοιο να το χρησιμοποιούν.

– Κατά την αποβίβαση των επιβατών προτείνεται να διεξάγεται υγειονομικός έλεγχος που αξιολογεί τη παρουσία συμπτωμάτων COVID-19 ή άλλων αναπνευστικών λοιμώξεων και ανέπαφη μέτρηση θερμοκρασίας σώματος. Σε αυτά αναφέρονται σχετικές πινακίδες ενημέρωσης, μέτρα για φυσική απόσταση κατά την αποβίβαση, αντισηπτικά και ανέπαφες θερμομετρήσεις πριν την είσοδο στον προορισμό.
– Το προσωπικό ξενάγησης και εκδρομών ξηράς πρέπει να εκπαιδεύεται στις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται εάν εντοπιστεί πιθανό κρούσμα. Οι επιβάτες με ύποπτα συμπτώματα πρέπει να φορούν άμεσα ιατρική μάσκα προσώπου και να μεταφέρονται σε απομόνωση ή ιατρικό χώρο για αξιολόγηση και στη συνέχεια να γίνεται ιχνηλάτηση των επαφών τους. Συστήνονται επιπλέον τα ακόλουθα:

– Απολύμανση των λέμβων και των λεωφορείων που χρησιμοποιούνται για εκδρομές, όπως απαιτείται.
– Συντονισμός με τα λιμάνια προορισμού προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός των επιβατών κατά την αποβίβαση. Οι επιβάτες πρέπει να τηρούν την αρμόζουσα κοινωνική αποστασιοποίηση όσο αναμένουν την αναχώρησή τους για εκδρομές και την επιστροφή τους στο πλοίο.

– Εάν προσφέρονται εκδρομές στην ξηρά, διαβεβαίωση από τους παρόχους εκδρομών ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της τοπικής υγειονομικής αρχής για την υγεία των υπαλλήλων και των πελατών, την κοινωνική αποστασιοποίηση, τον καθαρισμό, την απολύμανση και τη χρήση κατάλληλων ΜΑΠ, καθώς και τα μέτρα εξέτασης σε τρίτους εργαζομένους.

– Συνεργασία με τους ταξιδιωτικούς πράκτορες σε ό,τι αφορά τη διαχείριση ομάδων επιβατών για τη διευκόλυνση της τήρησης της αρμόζουσας κοινωνικής αποστασιοποίησης και τον διαχωρισμό από άλλες ταξιδιωτικές ομάδες πριν από την έγκριση εκδρομών, καθώς και επαλήθευση της διαθεσιμότητας τυχόν αναγκαίων ΜΑΠ.