Τέρνα Ενεργειακή: Καλύφθηκε κατά 100% η ΑΜΚ – Αντλήθηκαν 68,52 εκατ. ευρώ

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ με καταβολή μετρητών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και διάθεση των νέων μετοχών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Ειδικότερα, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε πλήρως, με την άντληση κεφαλαίων συνολικού ποσού 68.523.642 ευρώ μέσω της διάθεσης των νέων 6.229.422 μετοχών κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε κεφάλαια που διαχειρίζονται οι εξής διεθνείς επενδυτές ή/και συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες: Blackrock Inc., Anavio Capital Partners LLP, Kayne Anderson Capital Advisors LP, και Impax Asset Management.

Το τελικό ποσοστό κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανήλθε σε 100% και το συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε 68.523.642 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα αυξηθεί κατά 1.868.826,60 ευρώ, με την έκδοση 6.229.422 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία, ενώ ποσό 66.654.815,40 ευρώ θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό της εταιρείας από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 36.044.507,40 ευρώ και θα διαιρείται σε 120.148.358 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 η κάθε μία.