ΥΝΑΝΠ : Νέα χρηματοδότηση ύψους 20 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ για την ακτοπλοία

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Νέα χρηματοδότηση λόγω κορωνοιού ύψους 20 εκατ. ευρώ εξασφάλισε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την ακτοπλοία με στόχο την διασφάλιση της συγκοινωνιακής κάλυψης των νησιών και την διασφάλιση του ακτοπλοϊκού δικτύου σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ναυτιλίας .

Δικαιούχοι της χρηματοδότησης είναι πλοιοκτήτες – πλοιοκτήτριες εταιρείες και κοινοπραξίες, οι οποίες, λόγω των περιορισμών που ισχύουν λόγω της κατάστασης αναφορικά με τον επιτρεπόμενο αριθμό μετακινήσεων πολιτών στα νησιά με πλοία που εκτελούν ακτοπλοϊκά δρομολόγια, συνάπτουν συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το ποσό αυτό θα καλυφθεί από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Σύμφωνα με το άρθρο 282 του ν. 4738/2020 το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2020 για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένου δρομολογίου ή δρομολογίων, με σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας έναντι μισθώματος.

Οι εν λόγω συμβάσεις, μπορούν να συναφθούν χωρίς προηγούμενη υποβολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο σχεδίου σύμβασης με τον σχετικό φάκελο για έλεγχο νομιμότητας, ή πριν από την ολοκλήρωση του ανωτέρω ελέγχου. Στις περιπτώσεις αυτές, η συναφθείσα σύμβαση και ο σχετικός φάκελος υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο εντός 15 εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της. Αν η σύμβαση και ο σχετικός φάκελος δεν υποβληθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή αν ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποβεί αρνητικός, η σύμβαση θεωρείται ως μηδέποτε συναφθείσα.