Διευκρινίσεις από την Pyletech για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Σε νέες διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό πώλησης των περιουσιακών στοιχείων των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά (ΕΝΑΕ) προχώρησε η εταιρεία Pyletech Shipyards, συμφερόντων Θεόφιλου Πριόβολου, η οποία υπέβαλε προσφορά 15,1 εκατ. ευρώ στον σχετικό διαγωνισμό.

Ειδικότερα, η εταιρεία κάνει ειδική αναφορά στα επόμενα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν την υποβολή των προσφορών:

“Την 11η Δεκεμβρίου 2020, και σε συνέχεια της σχετικής Πρόσκλησης Διενέργειας
Ανεξάρτητου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Υποβολής Προσφορών, διεξήχθη ο ανεξάρτητος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την πώληση συνόλου στοιχείων ενεργητικού της υπό ειδική διαχείριση ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.

Κατατέθηκαν δυο προσφορές, μια από την PYLETECH SHIPYARDS S.A. και μία από την ONEX, οι οποίες κρίθηκαν έγκυρες και νομότυπες μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και των συναφών εγγυητικών επιστολών.

Τα οριζόμενα στο άρθρο 73 παρ. 7 του Ν. 4307/2014 είναι:

“Μετά τη, σύμφωνα με την πρόσκληση, λήξη της διαδικασίας υποβολής ο ειδικός
διαχειριστής αποσφραγίζει τις προσφορές και συντάσσει έκθεση, η οποία αναφέρει τον πλειοδότη. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται σε όσους νόμιμα κατέθεσαν προσφορές και υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του παρόντος κεφαλαίου με σχετική αίτηση αποδοχής της.”

Κατά συνέπεια, τόσο η Πρόσκληση Διενέργειας του Διαγωνισμού, όσο και ο Νόμος περί ειδικής διαχείρισης προβλέπουν ότι ο ειδικός διαχειριστής οφείλει απλώς να υποβάλει στο αρμόδιο δικαστήριο έκθεση περί αναφοράς του πλειοδότη, όπως αυτός προέκυψε από τη σχετική διαγωνιστική διαδικασία, αιτούμενος την αποδοχή αυτής.

Στον ειδικό διαχειριστή, ο οποίος λειτουργεί ως υπάλληλος επί του πλειστηριασμού (βλ. ενδεικτικά τις διατάξεις των άρθρων 74 παρ. 3 και 75 παρ. 2) δεν επιτρέπονται κρίσεις περί του ευλόγου ή μη του προσφερθέντος τιμήματος, αλλά μόνο έκθεση περί του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

Επίσης, δεν προβλέπεται, ούτε στην Πρόσκληση, αλλά ούτε και στο Ν. 4307/2014, η
δυνατότητα στους πιστωτές της ΕΝΑΕ ή σε άλλα πρόσωπα, να εκφράσουν άποψη σε σχέση με το προσφερθέν τίμημα ή τη σκοπιμότητα ολοκλήρωσης της μεταβίβασης. Οτιδήποτε άλλο παραβιάζει το νόμο.

Η παραβίαση του νόμου ή η αλλαγή του είναι προφανές ότι αποτελεί πολύ αρνητικό μήνυμα προς άλλους ξένους επενδυτές, που παρακολουθούν τι γίνεται.”.
Κάθε καθυστέρηση αυξάνει τα πρόστιμα από την ΕΕ

“Η Ελλάδα πληρώνει πρόστιμο 7,2 εκατ. ευρώ για κάθε εξάμηνο μη συμμόρφωσης, που της έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από το 2012 τα εν λόγω πρόστιμα αθροιζόμενα ξεπερνούν τα 110 εκατ. ευρώ”, σημειώνει ακόμη η εταιρεία.

Τέλος, η εταιρεία σημειώνει πως τα τελευταία χρόνια, έχουν ήδη πωληθεί από τον ειδικό διαχειριστή της ΕΝΑΕ σε διάφορους αγοραστές 116 στρέμματα των πρώην ναυπηγείων έναντι 4,1 εκατ. ευρώ. “Άρα, τα λεγόμενα περί δήθεν αντικειμενικών αποτιμήσεων που έχει στα χέρια του ο διαχειριστής, είναι αβάσιμα”.