Εγκύκλιος Πιτσιλή για την αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Aπό τον πρώτο μήνα του νέου έτους, οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα θα διαπιστώσουν αύξηση στον μισθό τους, καθώς δεν θα παρακρατείται πλέον εισφορά αλληλεγγύης στις μηνιαίες αποδοχές τους.

Ειδικότερα, από την 1η Ιανουαρίου 2021 η αναστέλλεται η μηνιαία παρακράτηση για εισφορά αλληλεγγύης που διενεργείται στη μισθοδοσία των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα.

Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή αναφέρεται αναλυτικά στο τί θα ισχύσει με την εισφορά αλληλεγγύης από το νέο έτος.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Πιτσιλή εισοδήματα του 2020 τα οποία προέρχονται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τόκους, μερίσματα, δικαιώματα ακίνητης περιουσίας και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου δεν θα επιβαρυνθούν με εισφορά αλληλεγγύης κατά τη φορολόγησή τους μετά την υποβολή δηλώσεων το 2021.

Η απόφαση Πιτσιλή ορίζει ότι κατά το φορολογικό έτος 2020 δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α ΚΦΕ στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία) καθώς και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

Στα εισοδήματα των ως άνω κατηγοριών περιλαμβάνονται αυτά για τα οποία ο φορολογούμενος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης στο φορολογικό έτος 2020.

Διευκρινίζεται ότι στο εισόδημα από μερίσματα δεν επιβάλλεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, όταν η λήψη της απόφασης για την έγκριση της διανομής τους από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας έλαβε χώρα το φορολογικό έτος 2020.

Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά στην διανομή εκτάκτων αποθεματικών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. καθώς και τη διανομή κερδών προσωπικών εταιρειών κλπ. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, ως προς τον χρόνο απόκτησης και φορολόγησης των εισοδημάτων αυτών.
Τι θα ισχύσει για τους μισθωτούς

Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα η αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης θα αρχίσει να φαίνεται από τη μισθοδοσία Ιανουαρίου 2021 όταν οι αποδοχές των εργαζομένων θα αυξηθούν κατά το ισόποσο της μηνιαίας παρακράτησης εισφοράς αλληλεγγύης που επιβαλλόταν έως τον Δεκέμβριο.

Οι αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές των μισθωτών ξεκινούν από τα 8 ευρώ τον μήνα στον κατώτατο μισθό των 650 και φθάνουν ή ξεπερνούν τα 23 ευρώ σε μισθωτούς με μηνιαίο μισθό ίσο ή υψηλότερο των 2.000 ευρώ.

Ομοίως δεν θα επιβληθεί ειδική εισφορά αλληλεγγύης στις αμοιβές μελών Δ.Σ.. Συνεπώς, για τα εισοδήματα αυτά από τον Ιανουάριο του 2021 δεν θα πρέπει να διενεργείται παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Αντιθέτως, παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης διενεργείται στις κάθε είδους συντάξεις από όποιον φορέα και αν καταβάλλονται.

Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα είναι μόνο όσοι εργάζονται σε φορείς εκτός δημοσίων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και νομικών προσώπων αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης.