Τι προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης για τη ναυτιλία

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Στη ναυτιλία και ειδικότερα στην ακτοπλοία, με εστίαση στα θέματα που συνδέουν τη ναυτιλία με το περιβάλλον αναφέρονται τρεις συγκεκριμένες δράσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ειδικότερα η ακτοπλοΐα περιλαμβάνεται στον άξονα 1.3 με τίτλο Μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών, στον άξονα 4.6 «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας», ενώ στον άξονα 2.1: Συνδεσιμότητα για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, το κράτος, γίνεται αναφορά στη ναυτιλία.

Όπως αναφέρει το Σχέδιο στο άξονα .2 ενισχύεται η «μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών» και αναφέρεται ότι «η μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών αποτελεί βασική πρόκληση για την Ελλάδα. Αυτός ο Άξονας προωθεί καθαρότερα, εξυπνότερα και φθηνότερα μέσα μεταφοράς.

Εισάγει μεταρρυθμίσεις που επιτρέπουν την εγκατάσταση και τη λειτουργία εξοπλισμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και προωθεί επενδύσεις που θα δημιουργήσουν την απαιτούμενη υποδομή σε δημόσια σημεία ενδιαφέροντος στο σύνολο της επικράτειας.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η εγκατάσταση σημείων φόρτισης σε αστικές και υπεραστικές περιοχές, που αποτελούν προαπαιτούμενο για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ για την ηλεκτροκίνηση. Επιπλέον ο άξονας προωθεί επενδύσεις που στοχεύουν στη δημιουργία βιομηχανικών μονάδων καινοτόμας πράσινης τεχνολογίας για τη προώθηση της ηλεκτροκίνησης, τη δέσμευση και αποθήκευση του CO2 και τη πράσινη ακτοπλοΐα.

Η ηλεκτρική κινητικότητα συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και ευνοεί τη διείσδυση ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα. Εξυπηρετεί επίσης τρεις στόχους του «Κανονισμού ταξινόμησης της ΕΕ», δηλαδή τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, καθώς και την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης. Επιπλέον, ο Άξονας προωθεί την ψηφιακή μετάβαση εισάγοντας το σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και υποστηρίζοντας την καινοτομία».

Αναλυτικότερα το Εθνικό Σχέδιο αναφέρει ότι ενισχύεται 300 εκατ. ευρώ η «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ» η οποία προβλέπει τη «δημιουργία νέων ή αναβάθμιση βιομηχανικών μονάδων τελευταίας πράσινης τεχνολογίας, με υποχρεωτική λειτουργία τμήματος έρευνας και ανάπτυξης για την προώθηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Ενίσχυση επενδύσεων μείωσης του αποτυπώματος CO2 στην επιβατηγό ναυτιλία. Ενίσχυση της νέας τεχνολογίας συλλογής του διοξειδίου του άνθρακα και αποθήκευσής του».
Επίσης ενισχύεται με 1 εκατ. ευρώ στον άξονας 4.6 «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» το «ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TOY ΣΤΟΛΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ CO2» το οποίο προβλέπει την «κατάρτιση αναλυτικού σχεδίου και μελέτης για την σταδιακή ανανέωση του στόλου των επιβατηγών πλοίων της χώρας στο πλαίσιο του πράσινου μετασχηματισμού της οικονομίας και σχεδιασμός της στρατηγικής και του μηχανισμού χρηματοδότησης για τον σκοπό αυτό»

Τέλος με 161 εκατ. ευρώ ενισχύονται επενδύσεις στην «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΙΚΡΟΔΟΡΥΦΟΡΩΝ» δηλαδή στην «ανάπτυξη μικροδορυφόρων, αξιοποίηση των διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών και ενσωμάτωσή τους στην εθνική οικονομία. Έργο που σχετίζεται με την παροχή υποστήριξης σε υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, χαρτογράφησης, χωροταξικού σχεδιασμού, στη ναυτιλία, γεωργία καθώς και σε άλλους τομείς της οικονομίας, παρέχοντας κρίσιμη υποστήριξη σε επενδύσεις νέων τεχνολογικών λύσεων».