ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας – στα 3 δισ. ευρώ το ανεκτέλεστο

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 5 λεπτά

Η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, η περαιτέρω ενίσχυση της συμβολής των λειτουργικών τομέων Καθαρής Ενέργειας και Παραχωρήσεων, καθώς και η διατήρηση ενός υψηλού κατασκευαστικού ανεκτέλεστου αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά το 2020.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, παρά την επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω της πανδημίας COVID-19, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διατηρεί την οικονομική του ευρωστία, έχοντας καταφέρει να διασφαλίσει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων του.

Παράλληλα, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εξέλιξη των βασικών του δραστηριοτήτων, υλοποιώντας αδιαλείπτως το επενδυτικό του πρόγραμμα και ενισχύοντας τις προσπάθειες σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας και απασχόλησης.

Τα ετήσια ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη για το2020 της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώνονται ως εξής:

Συνοπτική παρουσίαση ετήσιων αποτελεσμάτων Ομίλου 2020

Κατά το έτος 2020:

 • Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν στα 971 εκατ. ευρώ, έναντι 1.156 εκατ. ευρώ την χρήση 2019, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) ενισχύθηκε στα 306,3 εκατ. ευρώ, έναντι 285,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.
 • Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 71,4 εκατ. ευρώ, έναντι 77,8 εκατ. ευρώ την χρήση 2019 και τα κέρδη μετά από φόρους σε 58,1 εκατ. ευρώ έναντι 55,7 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.
 • Τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε κέρδη 12,5 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 23,5 εκατ. ευρώ την χρήση 2019, επηρεασμένα θετικά κυρίως από την πώληση του αιολικού πάρκου “Mountain Air” και αρνητικά κυρίως από τις αποτιμήσεις Δευτερογενών Παραγώγων και από τις αυξημένες πληρωμές χρηματοοικονομικού κόστους του λειτουργικού τομέα της Ενέργειας λόγω συμβάσεων με Tax Equity Investors (TEI) στις ΗΠΑ.
  Αναλυτική πληροφόρηση αποτελεσμάτων για τους βασικούς λειτουργικούς τομείς δραστηριότητας του Ομίλου

Κατασκευές

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του τομέα των Κατασκευών κατά το έτος του 2020 έχουν ως εξής:

 • Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 525,9 εκατ. ευρώ έναντι 739,1 εκατ. ευρώ την χρήση 2019.
 • Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)1διαμορφώθηκε στα 19 εκατ. ευρώ έναντι 16,2 εκατ. ευρώτην χρήση 2019.
 •  Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ)1 διαμορφώθηκαν στα 6,9 εκατ. ευρώ έναντι 3,6 εκατ. ευρώ την χρήση 2019.

Στον κατασκευαστικό τομέα, το υπογεγραμμένο κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του Ομίλου την 31.12.2020 ανήλθε σε 1,6 δις ευρώ, διατηρώντας τις προοπτικές μίας υγιούς κατασκευαστικής δραστηριότητας την επόμενη περίοδο. Κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων με τις υπογεγραμμένες και προς υπογραφή νέες συμβάσεις το ανεκτέλεστο διαμορφώνεται σε 2,2 δισ. ευρώ, ενώ αναμένεται να προσεγγίσει το επίπεδο των 3 δις. ευρώ το επόμενο διάστημα, μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανάθεσης σημαντικών έργων, όπως π.χ. το έργο της ανάπτυξης Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος με Καζίνο στο Ελληνικό, όπου η ΤΕΡΝΑ θα εκτελέσει το 100% των απαιτούμενων εργασιών.

Ηλεκτρισμός από ΑΠΕ

Στον τομέα της ενέργειας από ΑΠΕ, τα βασικά οικονομικά μεγέθη κατά το 2020 έχουν ως εξής:

 • Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα 273,4 εκατ. ευρώ, έναντι 237,3 εκατ. ευρώ την χρήση 2019.
 • Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)1αυξήθηκε στα 193,9 εκατ. ευρώ έναντι 176,9 εκατ. ευρώ την χρήση 2019.
 • Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ)1 αυξήθηκαν στα 127,5 εκατ. ευρώ έναντι 119,7 εκατ. ευρώ την χρήση 2019.

Συνολικά, ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διαθέτει περισσότερα από 1.800 MW σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή σε Ελλάδα, ΗΠΑ, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει 728 MW στην Ελλάδα, 513 MW στις ΗΠΑ και 132 MW στην Ν.Α. Ευρώπη. Ο Όμιλος διαθέτει, επίσης, υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ συνολικής ισχύος 430 MW στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στόχος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου να προσεγγίσει τα 3.000 MW μέσα στη επόμενη πενταετία.

Παραχωρήσεις

Στον λειτουργικό τομέα των Παραχωρήσεων, τα βασικά οικονομικά μεγέθη κατά το 2020 έχουν ως εξής:

 • Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 151,3 εκατ. ευρώ έναντι 187,1 εκατ. ευρώ την χρήση 2019.
 • Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)1διαμορφώθηκε στα 105,3 εκατ. ευρώ έναντι 103,1 εκατ. ευρώ την χρήση 2019.
 • Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ)1 διαμορφώθηκαν στα 44,1 εκατ. ευρώ έναντι 52 εκατ. ευρώ την χρήση 2019.

Ηλεκτρισμός από θερμική ενέργεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας

Ο Όμιλος έχει συμμετοχές στην ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ (50%) και στην ΗΡΩΝ ΙΙ (25%) για τις οποίες η ενσωμάτωση των στοιχείων στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις γίνεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

 • Στον λειτουργικό τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, ο κύκλος εργασιών το 2020 διαμορφώθηκε στα 37,4 εκατ. ευρώ έναντι 37εκατ. ευρώ την χρήση 2019.
 • Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)1κατά το 2020 διαμορφώθηκε στα 0,9 εκατ. ευρώ έναντι 2,3εκατ. ευρώ την χρήση 2019.
 • Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ)1κατά το 2020διαμορφώθηκαν στα 0,4 εκατ. ευρώ, έναντι 5,8 εκατ. ευρώ την χρήση 2019.

Real Estate/Λατομεία /Βιομηχανία/Συμμετοχές/Λοιπές Δραστηριότητες

Να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένοι κλάδοι δεν περιλαμβάνονται στους βασικούς τομείς δραστηριότητας του Ομίλου.

Ο Κύκλος Εργασιών του τομέα Real Estate διαμορφώθηκε σε 4,2 εκατ. ευρώ, έναντι 5,2 εκατ. ευρώ την χρήση 2019.Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)1ανήλθε σε 0,3 εκατ. ευρώ, έναντι 0,2 εκατ. ευρώ την χρήση 2019.Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ)1κατά το 2020 διαμορφώθηκαν σε μείον 0,9 εκατ. ευρώ, έναντι 0,4 εκατ. ευρώ την χρήση 2019.

Ο Κύκλος Εργασιών του λειτουργικού τομέα “Λατομεία /Βιομηχανία” διαμορφώθηκε το 2020 σε 7,1εκατ. ευρώ, έναντι 9,9 εκατ. ευρώ το2019. Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)1διαμορφώθηκεσε μείον 4,1 εκατ. ευρώ, έναντι μείον 4,1 εκατ. ευρώ του 2019.Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ)1κατά το 2020 διαμορφώθηκαν σε μείον13,2 εκατ. ευρώ, έναντι μείον 10,8 εκατ. ευρώ την χρήση 2019.

Βασικά στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης Ομίλου την 31/12/2020

Όσον αφορά τα μεγέθη της ενοποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, παρατηρούνται τα εξής:

Το Καθαρό Χρέος του Ομίλου (χρηματικά διαθέσιμα μείον δανειακές υποχρεώσεις) διαμορφώθηκε την 31.12.2020 σε περίπου 1.317 εκατ. ευρώ, έναντι 1.437 εκατ. ευρώ την 31.12.2019. Η μεταβολή αυτή προέρχεται κυρίως από την μείωση των δανειακών υποχρεώσεων του Λειτουργικού Τομέα της Ενέργειας.

Το Συνολικό Ενεργητικό του Ομίλου την 31.12.2020 ανέρχεται σε 4.636 εκατ. ευρώ, έναντι 4.309 εκατ. ευρώ την 31/12/2019.