Πειραιώς Holdings: Σήμερα η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της μετά την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ανακοίνωσε η τράπεζα Πειραιώς Holdings μετά την έγκριση που έλαβε από την Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

Η εταιρεία με την επωνυμία Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. (στο εξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 07.05.2021 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές»), που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών και με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σύμφωνα με τον Κανονισμό 2017/1129, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις οικείες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Δημόσια Προσφορά») και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στην αλλοδαπή με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών (book building) (η οποία δε συνιστά δημόσια προσφορά κατά τις διατάξεις του Κανονισμού 2017/1129 και της λοιπής εφαρμοζόμενης νομοθεσίας) (η «Διεθνής Προσφορά» και μαζί με τη Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»), σύμφωνα με την από 16.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε δυνάμει της από 7 Απριλίου 2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (η «Αύξηση»).

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση της 06.05.2021 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των Νέων Μετοχών.

Οι Νέες Μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων των μετόχων που τηρούνται στο σύστημα άυλων τίτλων κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης τους.

Τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της Αύξησης ύψους €1.380 εκατ. και, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης, ύψους περίπου €80 εκατ., θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 16.2 «Reasons for the Share Capital Increase and use of proceeds» του από 20.04.2021 Ενημερωτικού Δελτίου (Prospectus) της Εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, οδός Μητροπόλεως 9, 10557 Αθήνα (τηλ. 210 3739301, 210 3288737 και 210 3335039).

Επίσης, με ξεχωριστή ανακοίνωση το Χρηματιστήριο Αθηνών και ο οίκος FTSE Russell γνωστοποίησαν ότι μετά την ολοκλήρωση της μέσω συνδυασμένης προσφοράς, αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.» και προκειμένου να εξασφαλιστεί η αντικειμενικότητα των δεικτών FTSE/XA ως μέσου καταγραφής των τάσεων της αγοράς, κατά την τακτική εξαμηνιαία αναθεώρηση του Ιουνίου 2021 -που διενεργείται με στοιχεία της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του μηνός Απριλίου- η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας θα ενσωματώνει και τις νέες μετοχές που εκδόθηκαν.

Σημειώνεται ότι, οι νέες μετοχές της εταιρείας θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών από την Παρασκευή 7 Μαΐου 2021.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους Βασικούς Κανόνες Διαχείρισης των δεικτών, από την Τρίτη 11 Μαΐου 2021 αυξάνεται σε 47% (από 39% σήμερα), ο συντελεστής ευρείας διασποράς (Free Float) των μετοχών της εταιρείας σε όλους τους δείκτες στους οποίους οι μετοχές της συμμετέχουν.

Πιο συγκεκριμένα, η αλλαγή θα επηρεάσει τη σύνθεση των παρακάτω δεικτών:

Γενικός Δείκτης Τιμών ΧΑ
Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη ΧΑ
FTSE/ΧΑ Large Cap
FTSE/XA-ΧΑΚ Τραπεζικός Δείκτης
FTSE/XA Δείκτης Αγοράς
FTSE/XA Τράπεζες