Πράσινο φως για την αποζημίωση ειδικού σκοπού -Αιτήσεις ως την 1η Ιουνίου

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Με κονδύλι 130 εκατ. ευρώ ενισχύονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες ίσχυσαν ειδικά και έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή αναστολής λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους ή η λειτουργία τους επηρεάστηκε άμεσα από τα περιοριστικά μέτρα τον Απρίλιο.

Πρόκειται για την καταβολή αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, με διευρυμένα κριτήρια, καθώς καλύπτονται και οι επιχειρήσεις που απασχολούν ως 49 εργαζόμενους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική Απόφαση, η αποζημίωση ανέρχεται σε 1.000 ευρώ για δικαιούχους που απασχολούν 0 έως 5 εργαζόμενους κατά την 1η Απριλίου, 2.000 ευρώ για δικαιούχους που απασχολούν 6 έως 20 εργαζόμενους και 4.000 ευρώ για δικαιούχους που απασχολούν 21 έως 49 εργαζόμενους.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν από την 1η Μαΐου 2021 έως την 30η Ιουνίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχαν κατά την 1η Μαΐου 2021, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Επιπλέον, οφείλουν να υποβάλουν, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport», μέχρι την 30η Ιουλίου 2021 Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.