ΕΦΚΑ: Οδηγίες για τα δικαιολογητικά, την προσωρινή σύνταξη και την καταμέτρηση των ενσήμων

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Εντός ενός μήνα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ο ασφαλισμένος θα πρέπει να υποβάλει στον e ΕΦΚΑ όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται. Με το νέο καθεστώς δεν θα απαιτείται δήλωση από τον ασφαλισμένο, προκειμένου να λάβει προσωρινή σύνταξη, η οποία θα δίνεται υποχρεωτικά, εφόσον υποβάλλεται έντυπη ή ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης.

Αυτό προβλέπεται σε εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ που υλοποιεί πρόσφατες νομοθετικές διατάξεις του υπουργείου Εργασίας με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης των εκκρεμών συντάξεων.

Συγκεκριμένα:

Καθιερώνεται η υποχρέωση του e-ΕΦΚΑ να χορηγεί πλέον προσωρινή σύνταξη λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου όταν υποβάλλεται έντυπη ή ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης, χωρίς δήλωση συναίνεσης εκ μέρους των υποψήφιων συνταξιούχων. Η χορήγηση της προσωρινής σύνταξης εξακολουθεί να διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 115 και 116 του Ν. 4714/2020.

Για παράδειγμα, δεν χορηγείται καθόλου προσωρινή σύνταξη λόγω γήρατος όταν παρέχεται εργασία για την οποία προβλέπεται αναστολή καταβολής της σύνταξης. Οταν, μεταγενέστερα εκλείψει ο λόγος αυτός, η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου μήνα της υποβολής της σχετικής νέας αίτησης του ενδιαφερομένου. Η σύνταξη λόγω γήρατος, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, αρχίζει να καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα του επόμενου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα.

Εάν όμως κατά την ημερομηνία υποβολής αυτής της αίτησης δεν συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, η έναρξη του δικαιώματος άλλα και η ημερομηνία κατά την οποία ξεκινάει να «τρέχει» η σύνταξη, μεταφέρονται στην πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά περίπτωση, για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του πρώτου μήνα που έπεται του μήνα υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζεται για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου, η αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος απορρίπτεται και εκδίδεται σχετική απόφαση.

Επίσης με τον πρόσφατο νόμο του υπουργείου Εργασίας, προβλέπεται ότι δύο χρόνια πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, ο ασφαλισμένος μπορεί να καταθέσει στον ΕΦΚΑ αίτηση για την καταμέτρηση του χρόνου ασφάλισης.

Η υπηρεσία που είναι αρμόδια για την έκδοση της βεβαίωσης θα πρέπει να αποφανθεί εντός τριών μηνών από τη συμπλήρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Η προσυνταξιοδοτική βεβαίωση καθίσταται υποχρεωτική για περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, ώστε να επιταχύνεται η διαδικασία απονομής μιας σύνταξης.

Πηγή: ΑΜΠΕ