Επιδότηση παγίων δαπανών: Εκπνέει η προθεσμία για τα φορο-κουπόνια

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Λίγες ώρες έχουν ακόμη στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις που έχουν «χτυπηθεί» από την πανδημία για να εξασφαλίσουν τα «φορο-κουπόνια» τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να πληρώσουν τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους μέχρι το τέλος του έτους.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων στο πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών ύψους 500 εκατ. ευρώ λήγει αύριο Παρασκευή 2 Ιουλίου. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να αποστείλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω της πλατφόρμας «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ και να διεκδικήσουν ένα από τα 50.000 «πιστωτικά κουπόνια» που θα διατεθούν συνολικά. Τα κουπόνια θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή τρεχουσών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων που θα καθίστανται πληρωτέες από σήμερα 1η Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021.

Μαζί με την αίτηση οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά και το έντυπο Ε3. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ μέχρι χθες είχαν υποβληθεί πάνω από 130.000 έντυπα Ε3 το μεγαλύτερο μέρος των οποίων συνδέεται με το πρόγραμμα της επιδότησης. Ωστόσο το ξεκαθάρισμα για το ποιες επιχειρήσεις πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την λήψη της ενίσχυσης θα γίνει τις επόμενες ημέρες καθώς αναμένεται η έκδοση νέας απόφασης που θα προσδιορίζει το ύψος ενίσχυσης, τα ανώτατα όρια και τις λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος, με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις θα είναι όσες πληρούν σωρευτικά τα εξής:

  • απασχολούσαν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ή δύο εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαΐου 2021,
  • ανήκαν την 31η Δεκεμβρίου 2020 σε πληττόμενους κλάδους όπως αυτοί προσδιορίζονται στη σχετική ΚΥΑ,
  • έχουν υποβάλει τις δηλώσεις ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος,
  • είναι ενεργές και έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2020,
  • είναι ΜμΕ μη υποκείμενες σε ΦΠΑ ή υποκείμενες και απαλλασσόμενες ή είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ανεξαρτήτως μεγέθους,
  • δεν ήταν ήδη προβληματικές το 2019, με την εξαίρεση, όμως, των πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων.

Το καθεστώς αφορά ζημιογόνες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019 ενώ ειδική πρόβλεψη, υπάρχει για τις νέες επιχειρήσεις (έναρξη εργασιών μετά την 1η.1.2019) και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα (από 1/4/2019 έως 31/12/2020), καθώς και για τα ΚΤΕΛ.

Το ποσό της στήριξης θα προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς των παγίων δαπανών που κατέβαλε η επιχείρηση και των ενισχύσεων που έχει λάβει. Ειδικότερα, ως πάγιες δαπάνες θα υπολογίζονται οι δαπάνες που κατέβαλε το 2020 η επιχείρηση για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3, όπως παροχές σε εργαζόμενους, ασφαλιστικές εισφορές, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν, έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.