Στην τελική ευθεία η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με το Taxis

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 7 λεπτά

Έπειτα από περίπου μία πενταετία, και εκτός απροόπτου πάλι, το νέο καθεστώς τίθεται σε ισχύ, με μόνη εξαίρεση τις επιχειρήσεις που απαλλάσσονται από την υποχρεωτική χρήση Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) για την έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης και δεν κάνουν προαιρετική χρήση τους, και για τις οποίες δεν ισχύει το εν λόγω μέτρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπόχρεοι εντάσσονται στη σταδιακή διασύνδεση με βάση τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποίησαν σύμφωνα με την υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και με επιπλέον κριτήριο την ένταξή τους ή μη στους πληττόμενους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) λόγω Covid-19.

Το χρονοδιάγραμμα, μάλιστα, της διασύνδεσης με τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ είναι το εξής:

 • Από 1 Σεπτεμβρίου 2021 οι οντότητες που βάσει ΚΑΔ δεν επλήγησαν από την πανδημία και το φορολογικό έτος 2019 είχαν ακαθάριστα έσοδα πάνω από 100.000 ευρώ.
 • Από 1 Οκτωβρίου 2021 οι οντότητες που βάσει ΚΑΔ δεν επλήγησαν από την πανδημία και το φορολογικό έτος 2019 είχαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 100.000 ευρώ και
 • Από 1 Νοεμβρίου 2021 οι λοιπές οντότητες.

Επισημαίνεται ότι στην ίδια ημερομηνία εντάσσονται και οι οντότητες που είτε είναι υπόχρεες σε χρήση ΦΗΜ είτε χρησιμοποιούν προαιρετικά ΦΗΜ και έχουν κάνει έναρξη εργασιών από 01/01/2020 έως και την 01/09/2021, καθώς και οι οντότητες που το φορολογικό έτος τους λήγει σε διαφορετική ημερομηνία της 31/12. Με την υπ’ αριθμ. Α.1171/6.8.2021 απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται οι λεπτομέρειες διασύνδεσης των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) με το Πληροφοριακό Σύστημα ΦΗΜ της ΑΑΔΕ για την ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων των στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω αυτών, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Η απόφαση

ΑΡΘΡΟ 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται:

 1. Ως “Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί (ΦΗΜ)”: Η Φορολογική Ταμειακή Μηχανή (ΦΤΜ), ο μηχανισμός “Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ)” και οι Αυτόνομες Δημοσιονομικές Μονάδες Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ).
 2. Ως “Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ”: Η διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α. 1138/2020 (Β’ 2470) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ, που εκδόθηκε για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.).
 3. Ως “Ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ”: Η ψηφιακή πλατφόρμα υποδοχής των δεδομένων που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ και περιλαμβάνει αναλυτικά και συνοπτικά το σύνολο των συναλλαγών εσόδων/εξόδων των οντοτήτων που τηρούν Λογιστικά Αρχεία, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και στην οποία απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των οντοτήτων.
 4. Ως “Σύνοψη παραστατικού”: Τα στοιχεία του υποχρεωτικού περιεχομένου του παραστατικού χωρίς την αναλυτική διάκριση των ειδών (αγαθών υπηρεσιών).

ΑΡΘΡΟ 2

Υποχρέωση διασύνδεσης: Έκταση εφαρμογής

 1. Η υποχρέωση της διασύνδεσης αφορά στις οντότητες που εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης μέσω ΦΗΜ (ΦΤΜ, ΕΑΦΔΣΣ, ΑΔΗΜΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α’ 250).
 2. Οι οντότητες που απαλλάσσονται από την υποχρεωτική χρήση των ΦΗΜ για την έκδοση των στοιχείων λιανικής πώλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και την κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1002/2014 (Β’ 3/2015), και δεν κάνουν προαιρετική χρήση τους, δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας.
 3. Οι υπόχρεες οντότητες της παρούσας απόφασης εντάσσονται στη σταδιακή διασύνδεση με βάση τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποίησαν σύμφωνα με την υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και με επιπλέον κριτήριο την ένταξή τους ή μη στους πληττόμενους ΚΑΔ λόγω Covid-19, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 70 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).
 4. Οι υπόχρεες οντότητες διασυνδέονται ως εξής:
  1. από 01/09/2021 οι οντότητες που βάσει ΚΑΔ δεν επλήγησαν από την πανδημία και το φορολογικό έτος 2019 είχαν ακαθάριστα έσοδα πάνω από 100.000 ευρώ,
  2. από 01/10/2021 οι οντότητες που βάσει ΚΑΔ δεν επλήγησαν από την πανδημία και το φορολογικό έτος 2019 είχαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 100.000 ευρώ και
  3. από 01/11/2021 οι λοιπές οντότητες. Στην ίδια ημερομηνία εντάσσονται και οι οντότητες που είτε είναι υπόχρεες σε χρήση ΦΗΜ είτε χρησιμοποιούν προαιρετικά ΦΗΜ και έχουν κάνει έναρξη εργασιών από 01/01/2020 έως και την 01/09/2021, καθώς και οι οντότητες που το φορολογικό έτος τους λήγει σε διαφορετική ημερομηνία της 31/12.

Στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019, από τις υπόχρεες οντότητες της παρούσας απόφασης, λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα της τελευταίας υποβληθείσας δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

ΑΡΘΡΟ 3

Υποχρέωση διαβίβασης: Έκταση εφαρμογής – δεδομένα που διαβιβάζονται

 1. Οι υπόχρεες οντότητες του άρθρου 2 της παρούσας διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ τα δεδομένα των λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν μέσω ΦΗΜ, για την τεκμηρίωση των λιανικών συναλλαγών τους (ενδεικτικά απόδειξη λιανικής πώλησης).
 2. Τα δεδομένα που διαβιβάζονται, ανά εκδοθέν στοιχείο λιανικής πώλησης, κατ’ ελάχιστον (Α.1138/2020, όπως ισχύει, Παράρτημα), είναι τα εξής:

α) ΑΦΜ του εκδότη

β) Είδος Παραστατικού λιανικής πώλησης

γ) Αύξων αριθμός του στοιχείου λιανικής πώλησης

δ) Ημερομηνία και ώρα έκδοσης

ε) Συντελεστής ΦΠΑ

στ) Συνολική αξία παραστατικού.

ΑΡΘΡΟ 4

Διαδικασία διαβίβασης – Χρόνος διαβίβασης

 1. Τα δεδομένα του άρθρου 3 της παρούσας διαβιβάζονται με τη μορφή σύνοψης, εκτός από τις περιπτώσεις που με βάση την κείμενη νομοθεσία ορίζεται η υποχρέωση διαβίβασης αυτών με αναλυτική διάκριση των ειδών, στους χρόνους που ορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.
 2. Τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΦΗΜ, σύμφωνα με τις συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για τη διαβίβαση δεδομένων από τους ΦΗΜ, που καθορίστηκαν με την υπό στοιχεία Α.1024/2020 απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ, από το οποίο ενημερώνεται η ψηφιακή πλατφόρμα “myDATA” της ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ
 3. Οι υπόχρεες οντότητες της παρούσας έχουν την υποχρέωση να διαβιβάζουν αναλυτικά κάθε μία, τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΦΗΜ, με δύο τρόπους:

α) Σύμφωνα με τον πρώτο τρόπο, οι υπόχρεες οντότητες διαβιβάζουν τις συναλλαγές λιανικής, στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΦΗΜ, μέσω διακριτών κωδικών παραστατικών λιανικής της ΑΥΟ ΠΟΛ.1220/2012, όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα (Αντιστοίχιση Παραστατικών ΦΗΜ και Τύπων Παραστατικών myDATA) που επισυνάπτεται στην παρούσα και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Στην παραπάνω υποχρέωση εμπίπτει και η διαβίβαση των Δελτίων Ημερήσιας Κίνησης “Ζ” (s.txt αρχείο). Η ΑΑΔΕ αθροίζει ανά εγκατάσταση, και ανά ημέρα, τα σύνολα των εσόδων λιανικής των “Ζ” εκάστης ημέρας, τα οποία στη συνέχεια συσχετίζονται με διακριτούς Τύπους Παραστατικών της κατηγορίας Α2 του Παραρτήματος της Α.1138/2020, για σκοπούς ενημέρωσης της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA.

β) Σύμφωνα με τον δεύτερο τρόπο, οι υπόχρεες οντότητες διαβιβάζουν τις συναλλαγές λιανικής στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΦΗΜ, μέσω διαφορετικών κωδικών παραστατικών λιανικής της ΑΥΟ ΠΟΛ.1220/2012, όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας. Η ΑΑΔΕ αθροίζει ανά εγκατάσταση και ανά ημέρα, τα σύνολα των εσόδων λιανικής για κάθε μία από τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, που οι υπόχρεες οντότητες διαβίβασαν στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΦΗΜ και εκδόθηκαν εντός της ίδιας ημέρας, τα οποία στη συνέχεια συσχετίζονται με διακριτούς Τύπους Παραστατικών της κατηγορίας Α2 του Παραρτήματος της Α.1138/2020, για σκοπούς ενημέρωσης της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA.

Τα παραπάνω διενεργούνται με σκοπό την επιτυχή διαβίβαση των δεδομένων συναλλαγών λιανικής στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, με τη χορήγηση Μοναδικού Αριθμού Καταχώρησης (ΜΑΡΚ), που ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 5 της Α.1138/2020.

Στην περίπτωση που οι υπόχρεες οντότητες χρησιμοποιούν είτε ΦΤΜ, είτε ΑΔΗΜΕ, διαβιβάζουν αποκλειστικά με τον πρώτο τρόπο, όπως ορίζεται στο Παράρτημα της παρούσας. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούν ΕΑΦΔΣΣ, δύνανται να διαβιβάζουν και με τους δύο τρόπους ανά αριθμό μητρώου ΕΑΦΔΣΣ.

ΑΡΘΡΟ 5

Ειδικότερα θέματα

 1. Οι οντότητες που μέχρι την έναρξη εφαρμογής της παρούσας διενεργούν συναλλαγές χονδρικής, προαιρετικά, με τη χρήση ΦΗΜ, για την έκδοση και σήμανση των εκδοθέντων παραστατικών, δεν έχουν υποχρέωση διασύνδεσης με το Π.Σ. των ΦΗΜ.
 2. Οι οντότητες που διενεργούν συναλλαγές λιανικής και απαλλάσσονται από την υποχρεωτική χρήση ΦΗΜ (απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1002/2014), στην περίπτωση που χρησιμοποιούν προαιρετικά ΦΗΜ μέχρι την έναρξη εφαρμογής της παρούσας, ομοίως δεν έχουν αντίστοιχη υποχρέωση διασύνδεσης με το Π.Σ. των ΦΗΜ. Οι ως άνω οντότητες, εφόσον επιλέξουν την έκδοση των στοιχείων λιανικής πώλησης μέσω αναβαθμισμένων ΦΗΜ, έστω και προαιρετικά, καθίστανται υπόχρεες σε εφαρμογή των οριζόμενων με την παρούσα.
 3. Σε κάθε περίπτωση οι οντότητες των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, δε δύνανται να χρησιμοποιούν μη αναβαθμισμένους ΦΗΜ από τις ημερομηνίες έναρξης διαβίβασης δεδομένων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2, της παρούσας και εφεξής.
 4. Στις περιπτώσεις έκδοσης αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, κατά τις οποίες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ορίζεται η αναγραφή επιπλέον στοιχείων πέραν του υποχρεωτικού περιεχομένου αυτών, τα στοιχεία λιανικής, στην περίπτωση που είναι υποχρεωτική η χρήση ΦΗΜ, δύνανται να εκδίδονται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση της ΑΥΟ ΠΟΛ.1338/1996 (Β’ 18) σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών προς αγοραστή ταξιδιώτη (Tax Free), καθώς και των άρθρων 1 έως 18 του ν. 4818/2021 (Α’ 124), σχετικά με τις υποχρεώσεις για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως (VAT OSS). Τα ως άνω ισχύουν και στην περίπτωση έκδοσης πιστωτικών στοιχείων λιανικής πλην αυτών που εκδίδονται μέσω ΕΑΦΔΣΣ. Τα δεδομένα των εν λόγω συναλλαγών διαβιβάζονται, ανά περίπτωση, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA με τα λοιπά κανάλια διαβίβασης (Πιστοποιημένοι Πάροχοι Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων, Προγράμματα Διαχείρισης Εμπορικού Λογιστικού ERP, Ειδική Φόρμα Καταχώρησης και Εφαρμογή Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών της AAΔΕ) σύμφωνα με την Α. 1138/2020.
 5. Σε περίπτωση διακοπής εργασιών έως και την 31/12/2021, οι υπόχρεες οντότητες της παρούσας δύνανται να χρησιμοποιούν για την έκδοση στοιχείων λιανικής τον μη αναβαθμισμένο ΦΗΜ, έως την παραπάνω ημερομηνία. Για τη διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, δύνανται να χρησιμοποιούν είτε την Ειδική Φόρμα Καταχώρησης της ΑΑΔΕ, είτε να διαβιβάζουν δεδομένα εσόδων λιανικής μέσω λογιστικής εγγραφής από Λογιστικό Πρόγραμμα ERP.

Πηγή: Ναυτεμπορική