Εργαλεία 1,43 δισ. ευρώ τρέχουν για την ενίσχυση των μικρομεσαίων

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 11 λεπτά

Το 1,5 δισ. ευρώ προσεγγίζει το ποσό που σήμερα μπορεί άμεσα να διατεθεί για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της χορήγησης -με ευνοϊκούς όρους- δανείων κεφαλαίου κίνησης και επενδυτικού σκοπού. Ο «λόγος» γίνεται για τέσσερα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει συστήσει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) σε συνεργασία με τις εμπορικές και συνεταιριστικές τράπεζες της χώρας και ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF).

Για την ακρίβεια, αυτή τη στιγμή από τους παραπάνω φορείς λειτουργούν ήδη τέσσερα χρηματοδοτικά εργαλεία προϋπολογισμού 1,36 δισ. ευρώ, ενώ έως στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί από την ΕΑΤ και τις εγχώριες τράπεζες ένα ειδικό εγγυοδοτικό ταμείο συνολικού προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ, που θα χορηγεί δάνεια κεφαλαίου κίνησης με εγγύηση στο 80% για τους εργολήπτες μηχανικούς.

Τα δύο εκ των πέντε χρηματοδοτικών εργαλείων χορηγούν δάνεια επενδυτικού σκοπού και τα άλλα τρία (συμπεριλαμβάνεται και το υπό σύσταση ταμείο για τους μηχανικούς) δάνεια κεφαλαίου κίνησης για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία.

Κοινό χαρακτηριστικό όλων είναι οι ευνοϊκοί όροι δανειοδότησης, καθώς για τα τρία παρέχεται εγγύηση στο 80% των δανείων, ενώ τα άλλα δύο είναι χωρίς επιτόκιο για τα δύο πρώτα χρόνια.

Κωδικοποιημένα, τα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι τα εξής:

 • Επιχειρηματική Χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ με δάνεια επενδυτικού σκοπού ύψους από 25 χιλ. έως 1,5 εκατ. ευρώ, χωρίς επιτόκιο για τα δύο πρώτα χρόνια. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 380 εκατ. ευρώ.
 • Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19, το οποίο παρέχει δάνεια κεφαλαίου κίνησης ύψους έως 50.000 με εγγύηση της ΕΑΤ στο 80% σε επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 200.000 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 460 εκατ. ευρώ.
 • Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων με δάνεια επενδυτικού σκοπού έως 1,875 εκατ. ευρώ και ύψος εγγύησης στο 80% του δανείου. Ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στα 500 εκατ. ευρώ και διαχειριστής του είναι το EIF.
 • Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ) με δάνεια κεφαλαίου κίνησης ύψους από 5.000 έως 50.000 ευρώ, τα οποία είναι άτοκα για τα δύο πρώτα χρόνια. Ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στα 20 εκατ. ευρώ.
 • Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ ΤΜΕΔΕ, το οποίο θα συσταθεί εντός των επόμενων ημερών, θα παρέχει δάνεια κεφαλαίου κίνησης έως 200.000 ευρώ με εγγύηση στο 80%. Ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στα 70 εκατ. ευρώ.

Επιχειρηματική  χρηματοδότηση

Με το πρόγραμμα επενδυτικών δανείων της δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) προωθείται η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι ενισχύουν την επενδυτική δραστηριότητα της χώρας.

Επιλέξιμες για να υποβάλουν στη συγκεκριμένη δράση είναι οι υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια. Τα χορηγούμενα δάνεια είναι επενδυτικού σκοπού και το ύψος τους μπορεί να κυμαίνεται από 25.000 ευρώ έως 1,5 εκατ. ευρώ.

Η διάρκεια αποπληρωμής είναι 5-10 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 36 μήνες, ενώ τα δάνεια είναι άτοκα για τα δύο πρώτα χρόνια. Τα δάνεια αφορούν είτε ανεξάρτητα είτε επενδυτικά σχέδια που εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί.

Οι συνεργαζόμενες τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι οι: Τράπεζα Πειραιώς, ΠΕΙΡ+2,06% Alpha Bank, ΑΛΦΑ-0,48% Eurobank, Εθνική Τράπεζα, ΕΤΕ+2,86% Τράπεζα Αττικής, Παγκρήτια Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας και Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας.

Οι πόροι του Ταμείου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο και προέρχονται από τη συνεισφορά πόρων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ).

Ταμείο Εγγυοδοσίας Covid-19

Ο ενεργός (σ.σ.: γ’ κύκλος) του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 αφορά μόνο τις πολύ μικρές επιχειρήσεις με τζίρο έως 200.000 ευρώ. Υπενθυμίζουμε ότι έχουν προηγηθεί άλλοι δύο κύκλοι του ίδιου χρηματοδοτικού εργαλείου, στους οποίους μπορούσαν να λάβουν δάνεια όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους.

Ωστόσο, ο τρίτος κύκλος του προγράμματος «αφιερώθηκε» αποκλειστικά στις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Δικαίωμα λήψης δανείου μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 έχουν όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός των εξωχώριων, των εταιρειών συμμετοχών σε άλλες εταιρείες, των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/59/Ε.Ε. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 και του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2014, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των θυγατρικών τους, οι οποίες:

 • Είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις (Παράρτημα Ι του Ε.Κ. 651/2014).
 • Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 είχαν κύκλο εργασιών έως 200.000 ευρώ ή έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα.
 • Κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων.
 • Είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή μικρότερη των 90 ημερών) κατά την ημερομηνία της αίτησης.
 • Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 δεν θεωρούνται προβληματικές (όπως αναφέρεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014).
 • Είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα αν ήταν προβληματικές κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης.

Σκοπός και ύψος εγγύησης: Παρέχεται εγγύηση ύψους 80% ανά δάνειο κεφαλαίου κίνησης από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας επί των απαιτήσεων σε καθυστέρηση.

Επιλέξιμα δάνεια: Επιλέξιμα είναι τα δάνεια που πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

 • Δάνεια σε επιχειρήσεις που θα συναφθούν με ημερομηνία χορήγησης (εκταμίευση των δανείων) έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021.
 • Σκοπός χορήγησης των δανείων είναι το κεφάλαιο κίνησης.
 • Δάνεια με διάρκεια έως πέντε έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος.
 • Τα δάνεια θα αφορούν νέες χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων.
 • Απαγορεύεται η αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών, η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών και η χρηματοδότηση εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Ύψος δανείου: Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του δανείου δεν υπερβαίνει το ένα από τα παρακάτω, όποιο είναι μικρότερο:

 • 50.000 ευρώ ή
 • το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019 ή
 • το ποσό που προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος από την ημερομηνία χορήγησης για τους επόμενους 18 μήνες. Οι ανάγκες ρευστότητας θα πρέπει να καθορίζονται μέσω αυτοπιστοποίησης από τον δικαιούχο (μέσω υποβολής σχεδίου ρευστότητας).

Περίοδος χορήγησης και ισχύος της εγγύησης: Η παρεχόμενη εγγύηση αφορά νέα δάνεια που θα χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021. Με τον όρο «χορήγηση» νοείται ο χρόνος εκταμίευσης των δανείων αυτών. Η εγγύηση καλύπτει το δάνειο καθ’ όλη τη διάρκειά του και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής στο πλαίσιο του δανείου. Η εγγύηση έχει πενταετή διάρκεια. Το αίτημα κατάπτωσης, ωστόσο, είναι δυνατό να υποβληθεί μέχρι και τις 31/12/2027, εάν έχει συντρέξει το γεγονός υπερημερίας μέχρι τις 31/12/2026.

Επιτόκιο δανείου: Το επιτόκιο των δανείων επιβαρύνει τον δανειολήπτη και μπορεί να συμφωνηθεί κυμαινόμενο ή σταθερό και θα εξαρτηθεί από την τιμολογιακή πολιτική της κάθε συνεργαζόμενης τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη και τον μηχανισμό μετακύλισης του οφέλους της εγγύησης προς επιχείρηση. Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του ν. 128/75 (σήμερα 0,60% ετησίως) σε όσες χρηματοδοτήσεις οφείλεται τέτοια εισφορά.

Προμήθεια εγγύησης: Η εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid-19 χορηγείται έναντι λήψης προμήθειας από τη χρηματοδοτούμενη επιχείρηση. Η προμήθεια αυξάνεται προοδευτικά καθώς αυξάνεται η διάρκεια του εγγυημένου δανείου ως εξής:

 • 1ο έτος: 0,25%,
 • 2ο – 3ο έτος: 0,50%,
 • 4ο – 5ο έτος: 1,00%.

Σημειώνεται ότι:

 • Η προμήθεια χρεώνεται εφάπαξ για τη συνολική διάρκεια του δανείου κατά την πρώτη εκταμίευση του δανείου.
 • Η απαιτούμενη προμήθεια εγγύησης υπολογίζεται στο εγγυημένο ποσό του δανείου.
 • Σε περίπτωση αναδιάρθρωσης του δανείου η προμήθεια υπολογίζεται εκ νέου, βάσει της τροποποίησης της οικείας δανειακής σύμβασης.
 • Το ποσό της προμήθειας επιχορηγείται μέσω του Ταμείου.
 • Στην περίπτωση που η προμήθεια του αιτούμενου δανείου υπερβαίνει τα όρια που θέτει το πρόγραμμα, τότε το υπερβάλλον ποσό καταβάλλεται από την επιχείρηση ή τροποποιούνται οι όροι χορήγησης του δανείου (διάρκεια ή ύψος δανείου).

Συνεργαζόμενες τράπεζες: Οι τράπεζες που συμμετέχουν στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 είναι οι εξής: Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank, Alpha Bank, Attica Bank, ΑΤΤ-7,65% Optima Bank και ProCredit Bank. Οι συνεταιριστικές τράπεζες που συμμετέχουν είναι οι: Ηπείρου, Παγκρήτια, Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Κεντρικής Μακεδονίας και Χανίων.

Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων

Το εγγυοδοτικό κεφάαιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ και με την τραπεζική μόχλευση θα δημιουργήσει χαρτοφυλάκια δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων αξίας πάνω από 500 εκατ. ευρώ. Οι πόροι του συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, μέρος των οποίων προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) – ΕΣΠΑ 2014/2020.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο παρουσιάζει ισχυρό ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις καθώς έχουν υποβληθεί σχεδόν 4.000 αιτήσεις δανειοδότησης.

Επιλέξιμες για δανειοδότηση είναι νέες και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων του Κανονισμού ήσσονος σημασίας (de minimis) E.E. 1407/2013.

Το μέγιστο ύψος δανείου είναι 1.875.000 ευρώ, συναρτώμενο με τη χρονική διάρκεια αποπληρωμής του και υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων εφαρμογής του Κανονισμού Ε.Ε. 1407/2013 de minimis.

Επισημαίνεται ότι τα δάνεια θα είναι διαθέσιμα για εκταμίευση μέχρι και τις 31/12/2023.

Η εγγύηση καλύπτει το 80% του δανείου και η μέγιστη διάρκειά της είναι 10 έτη.

Αν και η διαχείριση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων έχει ανατεθεί στο EIF τα αιτήματα των επιχειρήσεων υποβάλλονται πρώτα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www. ependyseis.gr απ’ όπου, μετά την οριστικοποίηση της υποβολής, λαμβάνεται ο μοναδικός κωδικός κάθε αιτήματος. Εν συνεχεία οι υποψήφιοι δανειολήπτες υποβάλλουν τα αιτήματα χρηματοδότησής τους και τον φυσικό φάκελο προς αξιολόγηση στις συνεργαζόμενες τράπεζες, οι οποίες είναι οι εξής: Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Attica Bank και ProCredit Bank.

Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

Το Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ) είναι το πρώτο περιφερειακό χρηματοδοτικό εργαλείο που συστήθηκε με κεφάλαια Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στόχος του είναι να χορηγηθούν αμέσως δάνεια ύψους περίπου 20 εκατ. ευρώ και ταυτόχρονα να βελτιωθεί η πρόσβαση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας στη χρηματοδότηση, με την ενθάρρυνση νέων επενδύσεων.

Μέσω του ΤΑΔΥΜ θα χορηγούνται δάνεια κεφαλαίου κίνησης για την ενίσχυση της ρευστότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας, με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και του συναλλακτικού τους κυκλώματος (π.χ. προμηθευτές, λειτουργικά έξοδα κ.λπ.).

Το ταμείο συμμετέχει στο κεφάλαιο του δανείου κατά 40% και ταυτόχρονα επιδοτεί το επιτόκιο του δανείου κατά 100% για τα δύο πρώτα έτη του δανείου, ενώ η τράπεζα συμμετέχει στο κεφάλαιο του δανείου κατά 60%. Οι τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Ταμείου Δυτικής Μακεδονίας είναι: Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Αττικής.

Το ύψος κάθε δανείου μπορεί να είναι από 5.000 έως 50.000 ευρώ και καθορίζεται:

 • Για υφιστάμενες επιχειρήσεις έως το 25% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019.
 • Για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις έως το 100% των αναγκών ρευστότητας, όπως αυτές τεκμηριώνονται από αναλυτικό πλάνο, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες.

Επιτρέπεται η έγκριση ενός μόνο δανείου ανά επιχείρηση, ενώ η διάρκεια του δανείου είναι 2-5 χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος που κυμαίνεται από 6 έως 12 μήνες. Το επιτόκιο του δανείου χρηματοδότησης κάθε επιχείρησης καθορίζεται από την τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική της και τους παρακάτω πρόσθετους όρους:

 • το τελικό επιτόκιο του δανείου δεν θα υπερβαίνει το 4,8% και θα είναι σταθερό για τα δύο χρόνια που επιδοτείται, μετά τη λήξη της διετούς περιόδου επιδότησης τόκων,
 • το επιτόκιο του δανείου συμφωνείται μεταξύ της τράπεζας και της επιχείρησης, μπορεί να είναι κυμαινόμενο ή σταθερό και να ακολουθεί την ισχύουσα πολιτική της τράπεζας και τις συνθήκες της αγοράς και δεν θα έχει απόκλιση ως προς το τμήμα του περιθωρίου (spread) που εφαρμόζεται στην επιχείρηση. Ως εξασφάλιση του δανείου οι συνεργαζόμενες τράπεζες μπορούν να λάβουν ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική τους.

Ειδικά, όμως, για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις (π.χ. ακίνητο), η αξία της εξασφάλισης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το 50% του ποσού του δανείου. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η προσημείωση της μόνιμης και μοναδικής κατοικίας του δανειολήπτη. Προϋπόθεση για τη λήψη και τη διατήρηση της επιδότησης επιτοκίου είναι η επιχείρηση να μην εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές από τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση.

Η επιχείρηση οφείλει να διατηρεί τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 30ή Απριλίου 2021 βάσει των στοιχείων του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη», για τα δύο έτη από την εκταμίευση του δανείου.

Η ΕΑΤ θα πραγματοποιεί ηλεκτρονικά τον έλεγχο διατήρησης των εργαζομένων κάθε Ιανουάριο, με τα στοιχεία Δεκεμβρίου του συστήματος «Εργάνη». Για τις επιχειρήσεις που δεν διατηρούν τον αριθμό των εργαζομένων κατά τον χρόνο ελέγχου θα διακόπτεται η καταβολή των επιδοτούμενων τόκων και θα ενημερώνονται ανάλογα οι συνεργαζόμενες τράπεζες.

Σημειώνεται ότι για τη διατήρηση του αριθμού εργαζομένων θα εξαιρούνται οι περιπτώσεις συνταξιοδοτήσεων, θανάτων και συμβάσεων έργου.

Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ – ΤΜΕΔΕ

Δάνεια, συνολικού ύψους 70 εκατ. ευρώ που θα φέρουν την εγγύηση σε ποσοστό 80% της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) θα διατεθούν στο επόμενο διάστημα στους μηχανικούς – εργολήπτες δημόσιων έργων.

Η χορήγηση των δανείων που το ανώτατο ύψος τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ, θα προέλθει μέσω του κοινού εγγυοδοτικού ταμείου που θα συστήσουν η ΕΑΤ και το Ταμείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) στο οποίο θα εισφέρουν 28 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 42 εκατ. ευρώ αποτελούν τη συμμετοχή των εμπορικών και συνεταιριστικών τραπεζών που θα συμμετέχουν στο σχήμα. Τα δάνεια θα εκταμιεύονται από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.

Σημειώνεται ότι η ΕΑΤ έχει ήδη προσκαλέσει τις τράπεζες να συμμετέχουν στο ταμείο και η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει σήμερα.

Εκ των 28 εκατ. ευρώ των αρχικών πόρων, τα 19,6 εκατ. ευρώ προέρχονται από την ΕΑΤ και τα 8,4 εκατ. ευρώ από το ΤΜΕΔΕ.

Σκοπός της σύστασης του ταμείου είναι να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κατασκευαστικού και μελετητικού κλάδου, οι οποίες έχουν αναλάβει την εκτέλεση έργου ή και μελέτης δημόσιου συμφέροντος, κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης έξαρσης της νόσου Covid-19 και μετά από αυτήν.

Ειδικότερα, η σύσταση του ταμείου εντάσσεται στο πλαίσιο της κατεύθυνσης για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες ρευστότητας των επιχειρήσεων αυτών που προκύπτουν λόγω του κλυδωνισμού από την αναστολή για σημαντικό χρονικό διάστημα της δραστηριότητάς τους, την πτώση εσόδων τους, τη διαταραχή των αλυσίδων εφοδιασμού και τη μείωση της καταναλωτικής ζήτησης συνεπεία της επιδημικής έκρηξης της Covid-19.

Πηγή: Ναυτεμπορική