ΧΑ: Αρχίζει σήμερα Δευτέρα η διαπραγμάτευση του ομολόγου της CPLP Shipping Holdings

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 5 λεπτά

Γα σήμερα έχει οριστεί η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του ομολόγου της CPLP Shipping Holdings, που εκδόθηκε με εγγυήτρια την Capital Product Partners (CPLP) συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί στο ΧΑ ειδική εκδήλωση με τα στελέχη του Χρηματιστηρίου να υποδέχονται την διοίκηση της CPLP, πριν την έναρξη της συνεδρίασης, με τα στελέχη της CPLP να χτυπούν το κουδούνι της έναρξης.

Το ομόλογο της CPLP 5ετούς διάρκειας και ύψους 150 εκατ. ευρώ, προσέλκυσε χιλιάδες επενδυτές με τη συνολική ζήτηση να ανέρχεται στα €801,37 εκατ .

Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 5,3 φορές αποτελώντας έτσι μία από τις μεγαλύτερες υπερκαλύψεις που έχουν λάβει χώρα στην ελληνική αγορά εταιρικών ομολόγων καθώς το συνολικό ποσοστό υπερκάλυψης των 13 υφιστάμενων εκδόσεων στο ελληνικό Χρηματιστήριο κυμαινόταν σε μέσα επίπεδα κάλυψης στις 2,7 φορές.

Η απόδοση και το επιτόκιο καθορίστηκαν στο 2,65% στο κατώτατο σχεδόν σημείο του αρχικού εύρους που ήταν 2,60%-3,00.

Όπως αναφέρεται σε ευχαριστήρια επιστολή της CPLP προς το επενδυτικό κοινό, τους αναδόχους και τις εταιρείες συμβούλων, τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς από τηνέκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (η «Έκδοση») ανέρχονται σε €150 εκατ. και ότι οι δαπάνες Έκδοσης εκτιμώνται σε €4,8 εκατ. περίπου και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια. Τα αντληθησόμενα κεφάλαια, αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης του ΚΟΔ θα ανέλθουν σε καθαρό ποσό €145,2 εκατ. Τα ως άνω συνολικά καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια, θα χρησιμοποιηθούν, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και πάντως όχι πέραν της 01.07.2022, για την αγορά εκ μέρους της Εκδότριας, σε εύλογη αξία, από την CGC Operating Corp. του συνόλου των μετοχών των Υπό Εξαγορά Εταιρειών βάσει της Συμφωνίας Προαίρεσης.

Για την αποτίμηση της εύλογης αξίας της καθαρής θέσης των Υπό Εξαγορά Εταιρειών διενεργήθηκε έκθεση αποτίμησης από την KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε.. Συγκεκριμένα, η αξία των Ιδίων Κεφαλαίων των Υπό Εξαγορά Εταιρειών προσδιορίστηκε σε US$ dollars 72.210 χιλ., US$ dollars 81.305 χιλ. και USD 60.790 χιλ., αντίστοιχα (συνολικά US$ dollars 214.305 χιλ.) ή σε €62.487 χιλ., €70.357 χιλ. και €52.605 χιλ., αντίστοιχα, (συνολικά €185.449 χιλ.)27. Για περισσότερα βλέπε ενότητες 3.1.1.1 «Εκθέσεις Αποτίμησης των Υπό Εξαγορά Εταιρειών», 4.1.3 «Αποτιμήσεις Υπό Εξαγορά Εταιρειών» και 3.3.11.3 «Λοιπές Συμβάσεις» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς των μετοχών των Υπό Εξαγορά Εταιρειών δεν υπόκειται σε αίρεση, αλλά εξαρτάται από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης από την Εγγυήτρια σύμφωνα με τη Συμφωνία Προαίρεσης την ή πριν από την 1 Ιουλίου 2022. Η Εγγυήτρια δεσμεύεται να ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης που προβλέπεται στη Συμφωνία Προαίρεσης, όπως περιγράφεται στην ενότητα 3.3.11.3 «Λοιπές Συμβάσεις – Σύμβαση Προαίρεσης» του Ενημερωτικού Δελτίου, για λογαριασμό της Εκδότριας, εταιρείας 100% θυγατρικής της.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς των μετοχών των Υπό Εξαγορά Εταιρειών, η Εκδότρια θα κατέχει το σύνολο των μετοχών των Υπό Εξαγορά Εταιρειών, όπως αναφέρεται και στο από 07.10.2021 πρακτικό του Δ.Σ. της Εγγυήτριας, το οποίο αποτελεί έγγραφο στη διάθεση του κοινού. Επισημαίνεται ότι τα πλοία υπό τον έλεγχο των Υπό Εξαγορά Εταιρειών, κατόπιν χρήσης ιδίων κεφαλαίων, έχουν χρηματοδοτηθεί μέσω Σύμβασης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης. Οι Υπό Εξαγορά Εταιρείες έχουν δικαίωμα εξαγοράς μετά τον πρώτο χρόνο από την έναρξη της ναύλωσης των πλοίων M/V Attalos και M/V Asklipios και μετά τον τρίτο χρόνο από την έναρξη της ναύλωσης του πλοίου M/V Adamastos, (η άσκηση των οποίων θα οδηγήσει τις Υπό Εξαγορά Εταιρείες σε πλήρη κατοχή και ιδιοκτησία των εν λόγω πλοίων).

Το εκτιμώμενο τίμημα εξαγοράς των μετοχών των Υπό Εξαγορά Εταιρειών ανέρχεται έως του ποσού των US$ dollars 185 εκατ. (ή, κατά προσέγγιση, έως του ποσού των €160,1 εκατ.)1 και το τυχόν ελλείπον ποσό για την εξόφληση του συνολικού τιμήματος για την αγορά του συνόλου των μετοχών των Υπό Εξαγορά Εταιρειών, εκτιμάται ότι θα καλυφθεί είτε με χρήση ιδίων κεφαλαίων, τo απαιτούμενο ύψος των οποίων θα επιτευχθεί μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας, ή/και μέσω δανεισμού της Εκδότριας.

Εφόσον, κατόπιν της ανωτέρω διάθεσης, εξακολουθούν να υπολείπονται καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια, ιδίως σε περίπτωση ακραίας μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας EUR/USD με σημαντική πτώση του δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ, αυτά θα χρησιμοποιηθούν μέχρι εξαντλήσεως και πάντως εντός 18 μηνών από την Ημερομηνία Έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου, για την κάλυψη κεφαλαίων κίνησης της Εκδότριας. Οι δαπάνες έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθησόμενα κεφάλαια.

Τα αντληθησόμενα κεφάλαια από το Ομολογιακό Δάνειο, έως την πλήρη διάθεσή τους, θα παραμείνουν κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εκδότριας σε US$ dollars. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Χ.Α., της Εταιρείας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α., καθώς και, όπου απαιτείται, με τα μέσα που προβλέπονται στο Ν.3556/2007, όπως ισχύει. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία δεσμεύεται ότι για τυχόν τροποποιήσεις της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, καθώς και για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφορία θα τηρήσει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του 1 Το εκτιμώμενο τίμημα εξαγοράς των μετοχών των Υπό Εξαγορά Εταιρειών θα καταβληθεί σε δολάρια Η.Π.Α. Τo αντίστοιχο ποσό σε Ευρώ (€) έχει συμπεριληφθεί για σκοπούς πληροφόρησης. Η μετατροπή του εκτιμώμενου τιμήματος εξαγοράς σε Ευρώ είναι ενδεικτική, έχει γίνει με βάση την τιμή ισοτιμίας EUR/USD (1 EUR=1,1556USD) την 06.10.2021 (Πηγή στοιχείων: Bloomberg) και πιθανώς να διαφέρει από την ισοτιμία κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της εξαγοράς. άρθρου 22 του Ν. 4706/2020, και θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, τους μετόχους, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς. Επιπλέον, η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται ότι, θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που σχετίζονται με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από την Έκδοση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, με τις διατάξεις του N. 4443/2016, όπως ισχύουν, και τις λοιπές εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τη συνεδρίαση της 11.10.2021, ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών της Εκδότριας. Η Εκδότρια ενημερώνει ότι οι Ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε στην Αίτηση Κάλυψης. Η οριστική καταχώρηση των Ομολογιών στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί στις 25.10.2021. Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας είναι με λατινική γραμματοσειρά «CPLPB1». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών της Εταιρίας είναι €1.000 ανά Ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.