Στο συν 15,6% τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων της ΟΛΘ Α.Ε.

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Kατά 15,6%, από 6,3 εκατ.ευρώ το που ήταν το τρίτο τετράμηνο του 2020 σε 7,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τετράμηνο το 2021, ήταν τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων και φόρων του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Οργανισμού : “Οι κύριοι μοχλοί για την αύξηση των εσόδων και τη διατήρηση της κερδοφορίας, παρέμειναν η εφαρμογή βελτιωμένων διαδικασιών διαχείρισης των διακινούμενων όγκων εντός του Λιμένος και η αναπροσαρμογή του τιμολογίου εμπορευματοκιβωτίων, όπως εφαρμόστηκαν από τη Διοίκηση τα προηγούμενα έτη.

Η κερδοφορία επηρεάστηκε κυρίως από την πανδημία, η οποία επιβράδυνε τη διακίνηση των εμπορευμάτων διεθνώς, με αποτέλεσμα χαμηλότερους από τους αναμενόμενους όγκους διακίνησης, συνεπώς και χαμηλότερα έσοδα από τα αναμενόμενα”.

Ωστόσο η Διοίκηση της ΟΛΘ παραμένει αισιόδοξη για τις υποκείμενες και θετικά αναπτυσσόμενες οικονομικές επιδόσεις του Λιμένα, καθώς και για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές για τις οικονομίες της ευρύτερης λεκάνης απορροής.

Η Εταιρεία συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς δανεισμό, έχοντας διανείμει μέρισμα € 14,3εκατ. με ισχυρή καταθετική βάση, με τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε καταθέσεις να φτάνουν τα ~ € 98εκατ. Το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών προχωρά ικανοποιητικά με βάση τις τρέχουσες συνθήκες.