ΟΛΠ: Η υψηλότερη κερδοφορία στην ιστορία του λιμανιού

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Σε «άτυπη ενημέρωση» του ΟΛΠ, τόσο η Εταιρεία όσο και το Λιμάνι έχουν βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα και η υλοποίηση πολύ σημαντικών επενδύσεων, τα τελευταία έτη, έχουν πλέον ορατά και μετρήσιμα αξιοσημείωτα αποτελέσματα με τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Λιμανιού να είναι γεγονός.

Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός την περασμένη μόνο χρονιά κατέβαλλε στο ελληνικό κράτος το ποσό των € 26,5 εκατ. από εισφορές, φόρους και μερίσματα.

Παράλληλα, επισημαίνεται πως καθώς με τη σύμβαση παραχώρησης μεταβίβασης του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών αυξήθηκε με ειδική πρόβλεψη το ποσό αυτό να δίνεται στους όμορους του Λιμένος Δήμους. Για το 2021 το ποσό αυτό ξεπερνάει τα 5.500.000 εκατ.

Σε σχετική ανακοίνωση τύπου τις προηγούμενες ημέρες η Εταιρεία παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματα για το οικονομικό έτος του 2021, τα οποία είναι πράγματι εντυπωσιακά με τα μεγέθη αυτά να αποτελούν την υψηλότερη κερδοφορία στην ιστορία του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς.

Συγκεκριμένα, παρατηρείται σημαντική νέα άνοδος του κύκλου εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε €154,2 εκατ. έναντι €132,9 εκατ. της χρήσης 2020 και αύξηση ποσού €21,3 εκατ. ή ποσοστό 16%.

Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €49,2 εκατ. έναντι €36,9 εκατ. της χρήσης 2020 και αύξηση ποσού €12,3 εκατ. ή ποσοστό 33,3%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €36,8 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 39,4% σε σχέση με τα €26,4 εκατ. της χρήσης του 2020.

Τέλος, το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανήλθε σε €0,63 αυξημένο κατά 57,5% σε σχέση με το 2020 (€0,40).