Κομισιόν: Οι κοινοπραξίες των liners περιορίζουν τον ανταγωνισμό;

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής στοιχείων για την υποβολή παρατηρήσεων σχετικά με τις επιδόσεις του νομικού πλαισίου της ΕΕ, το οποίο απαλλάσσει τις κοινοπραξίες ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών (liners) από τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ. Η Κομισιόν απέστειλε επίσης στοχευμένα ερωτηματολόγια σε επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας (μεταφορείς, φορτωτές, πράκτορες μεταφορών, φορείς εκμετάλλευσης λιμένων και τερματικών σταθμών κλπ) σχετικά με τον αντίκτυπο που έχουν στις δραστηριότητές τους από το 2020 και μετά, οι κοινοπραξίες μεταξύ liners καθώς και ο κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία για τις κοινοπραξίες.

Οι αντιμονοπωλιακοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύουν γενικά τις συμφωνίες που περιορίζουν τον ανταγωνισμό. Ωστόσο, ο κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία για τις κοινοπραξίες επιτρέπει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, σε ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών με συνολικό μερίδιο αγοράς κάτω του 30% να συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας για την παροχή κοινών υπηρεσιών μεταφοράς φορτίου. Σαν liners νοούνται οι υπηρεσίες τακτικών γραμμών προγραμματισμένων θαλάσσιων μεταφορών μη χύδην φορτίων (στη συντριπτική πλειοψηφία containers) σε συγκεκριμένη διαδρομή.

Ο κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία για τις κοινοπραξίες πρόκειται να λήξει στις 25 Απριλίου 2024. Ως εκ τούτου, η Κομισιόν πρέπει να διενεργήσει αξιολόγηση του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία για τις κοινοπραξίες σχετικά με τον τρόπο που έχει λειτουργήσει από το 2020. Η πρόσκληση υποβολής στοιχείων και τα στοχευμένα ερωτηματολόγια αποτελούν μέρος της αξιολόγησης και οι παρατηρήσεις που θα συλλέξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμπληρώσουν τα στοιχεία που έχει συλλέξει στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της όσον αφορά την κλαδική παρακολούθηση.

Κατά την τελευταία διετία, η Κομισιόν είχε τακτικές επαφές με παράγοντες της αγοράς καθώς και με τις αρχές ανταγωνισμού και τις ρυθμιστικές αρχές στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ναυτιλία. Τον Δεκέμβριο του 2021, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της όσον αφορά την κλαδική παρακολούθηση, η Κομισιόν ξεκίνησε επίσης διερευνητική διαδικασία, αποστέλλοντας ερωτηματολόγια σε μεταφορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εμπορικών συναλλαγών από και προς την ΕΕ, για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την αγορά, ιδίως όσον αφορά τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού στις δραστηριότητες τους και στην εφοδιαστική αλυσίδα θαλάσσιων μεταφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής στοιχείων και τις απαντήσεις τους στα στοχευμένα ερωτηματολόγια έως τις 3 Οκτωβρίου 2022. Η αξιολόγηση θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίσει αν η ισχύς του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία για τις κοινοπραξίες θα πρέπει να λήξει ή να παραταθεί και πάλι, με ή χωρίς τροποποιήσεις. Η Κομισιόν θα συνοψίσει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης σε έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της που προβλέπεται να δημοσιευθεί το τελευταίο τρίμηνο του 2022.

Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με την αξιολόγηση είναι διαθέσιμες εδώ.