Εύσημα από τον ESPO στην Κομισιόν για την πρόταση θέσπισης Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Ο ESPO με επίσημη ανακοίνωσή του χαιρετίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο για την θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα και της τελωνειακής αρχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013.

Η ESPO εκτιμά ότι η τελωνειακή μεταρρύθμιση που προτείνει η Επιτροπή στοχεύει στην αντιμετώπιση του των ελλείψεων της υφιστάμενης τελωνειακής νομοθεσίας, με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των τελωνειακών διαδικασιών της ΕΕ, ιδίως, μέσω της εισαγωγής της Ευρωπαϊκής Τελωνειακής Αρχής, των Τελωνείων της ΕΕ, ενός Data Hub και της εφαρμογής “Trust and Check”.

Τα ευρωπαϊκά λιμάνια, ως σημαντικοί παράγοντες του οικοσυστήματος θαλάσσιων μεταφορών της ΕΕ, διαχειρίζονται το 75% του εξωτερικού εμπορίου της Ευρώπης, και έχουν έντονο συμφέρον να διατηρήσουν απρόσκοπτες τις ροές φορτίου στους θαλάσσιους λιμένες. Με την πρόταση ενιαίου τελωνειακού κώδικα, διασφαλίζεται ότι οι τελωνειακοί έλεγχοι διενεργούνται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.
Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων συζητήσεων για την Τελωνειακή Μεταρρύθμιση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ESPO χαιρετίζει το σχέδιο έκθεσης της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO) για την ΕΕ και την Πρόταση κανονισμού για τον τελωνειακό κώδικα, που κατατέθηκε από τον εισηγητή Deirdre Clune.

Η ESPO υποστηρίζει ειδικότερα τις προτάσεις για:
– αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της πρότασης κανονισμού UCC με τη συμπερίληψη του ενιαίου παραθύρου για τα τελωνεία,
– ενίσχυση της έννοιας του Trust and Check Trader,
– επιτάχυνση της έναρξης λειτουργίας του Τελωνειακού Κόμβου Δεδομένων της ΕΕ, και τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό,
– ανταπόκριση στις ανησυχίες που εγείρει η ναυτιλιακή βιομηχανία σχετικά με τη διάρκεια της προσωρινής αποθήκευσης και την ανάγκη διευκρίνισης για το πότε τα εμπορεύματα που μεταφέρονται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ θα πρέπει να κοινοποιούνται κατά την άφιξη.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ