Έως 14 Μαΐου η διαγωνιστική διαδικασία για τον Λιμένα Λαυρίου

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Στις αρχές του περασμένου Μαρτίου, το ΤΑΙΠΕΔ άνοιξε τη διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 50% συν μιας μετοχής του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου και ο διαγωνισμός θα είναι ενεργός έως 14 Μαΐου.

Οι δραστηριότητές του αφορούν: α) την παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού σε εμπορικά πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού, γενικού φορτίου και εμπορευματοκιβωτίων, σε πλοία ακτοπλοΐας (Ε/Γ και Ο/Γ-Ε/Γ), κρουαζιερόπλοια καθώς και σε τουριστικά σκάφη, αλιευτικά σκάφη και σκάφη αναψυχής, β) την παροχή υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης, αποθήκευσης και διέλευσης χύδην ξηρού και γενικού φορτίου, εμπορευματοκιβωτίων και τροχοφόρου φορτίου, γ) την παροχή υπηρεσιών σε επιβάτες κρουαζιέρας και ακτοπλοΐας και δ) την παραχώρηση χώρων για την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της εναπόθεσης και αποθήκευσης ανεμογεννητριών.

Επιπλέον, η Εταιρεία παρέχει βοηθητικές υπηρεσίες σε πλοία και σκάφη (ύδρευση, πετρέλευση, παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων, ηλεκτροδότηση) και εκμεταλλεύεται γήπεδα και κτήρια του Λιμένα για πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες. Τέλος, η εταιρεία έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των λιμενίσκων Λεγρενών και Βρωμοπουσίου, οι οποίοι σήμερα χρησιμοποιούνται για ναυταθλητικό σκοπό.

Κριτήρια για τους επενδυτές

Οι Προεπιλεγέντες Επενδυτές πρέπει να διαθέτουν εμπειρία σε τουλάχιστον έναν από τους κατωτέρω αναφερόμενους τομείς για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 συναπτών ετών εντός της χρονικής περιόδου των τελευταίων 5 ετών πριν από την υποβολή της δεσμευτικής προσφοράς:

τη διαχείριση και λειτουργία ενός λιμένα ή τερματικού σταθμού με συνολική ετήσια εμπορευματική κίνηση τουλάχιστον 100.000 τόνους/έτος (χύδην ξηρό φορτίο, γενικό φορτίο, εμπορευματοκιβώτια, μοναδοποιημένο φορτίο, κλπ.) ή
τη διαχείριση και λειτουργία ενός λιμένα ή τερματικού σταθμού, με συνολική ετήσια κίνηση τουλάχιστον 500.000 επιβατών ακτοπλοΐας ή κρουαζιέρας ή
τη διαχείριση ναυτιλιακής εταιρείας, που διακίνησε συνολικό ετήσιο όγκο τουλάχιστον 500.000 επιβατών.

Οι Προεπιλεγέντες Επενδυτές θα πρέπει να πληρούν τα ως άνω μεγέθη ανά τομέα δραστηριότητας για κάθε ένα από τα 3 ως άνω συναπτά έτη.

Για τους σκοπούς των δύο προαναφερόμενων περιπτώσεων του παρόντος κριτηρίου, ως «διαχείριση και λειτουργία» νοείται ότι ο Προεπιλεγείς Επενδυτής είναι είτε κύριος ή παραχωρησιούχος και/ή φορέας διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του λιμένα ή του τερματικού σταθμού, είτε συμμετείχε με ποσοστό τουλάχιστον 34% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαχείρισης του λιμένα ή/και τερματικού σταθμού (η οποία είναι είτε κύριος ή παραχωρησιούχος, είτε εταιρεία δραστηριοποιούμενη δυνάμει σύμβασης διαχείρισης ή υπεργολαβικής σύμβασης).

Για τους σκοπούς της τρίτης περίπτωσης του παρόντος κριτηρίου, ως «διαχείριση» νοείται ότι ο Προεπιλεγείς Επενδυτής συμμετείχε με ποσοστό τουλάχιστον 34% στο μετοχικό κεφάλαιο της ναυτιλιακής εταιρείας.

 

Οικονομικά στοιχεία

Σύμφωνα και με τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες στη χρήση 2022 ο κύκλος εργασιών του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου, παρουσίασε αύξηση 47,80% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, τα μικτά κέρδη παρουσίασαν αύξηση 59,62% περίπου, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων παρουσίασαν αύξηση κατά 88,12% περίπου. Ειδικότερα ο κύκλος εργασιών της χρήσης ανέρχεται σε 6.096.494,41 ευρώ και εμφανίζεται όπως αναφέρεται και ανωτέρω αυξημένος 47,8% έναντι των αντιστοίχων εσόδων της χρήσης 2021 που ήταν 4.124.825,40 ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και συνολικών καθαρών αποσβέσεων ανήλθαν σε 2.361.081,07 ευρώ, έναντι 1.318.205,48 στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, αύξηση κατά 1.042.875,59. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 2.226.022,61 ευρώ έναντι κερδών 1.183.316,72 ευρώ για την προηγούμενη χρήση.